Monitorovanie

Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

 

Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

 

Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov 

KaHR-111SP-0801.pdf

KaHR-111SP-0902.pdf

KaHR-111SP-1001.pdf

KaHR-111SP-1101.pdf

KaHR-111SP-1201.pdf

KaHR-111DM-0801.pdf

KaHR-111DM-0901.pdf

KaHR-111DM-1301.pdf

KaHR-111SP/LSKxP-1101.pdf

 

Podopatrenie 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

DOP2008-SIP001.pdf

 

Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľkotrhoch, výstavách, obchodných misiách

KaHR-113DM-0801

KaHR-113DM-0901

KaHR-113DM-1201

 

Opatrenie 1.2 – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov 

 

KaHR-12VS-0801

KaHR-12VS-0901


Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch

 

KaHR-13SP-0801.pdf

KaHR-13SP-1001-1.hodnotiace kolo.pdf

KaHR-13SP-1001-2.hodnotiace kolo.pdf

KaHR-13SP-1201.pdf

KaHR-13DM-0901.pdf


Opatrenie 2.1 – Zvýšenie energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov a zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie 


KaHR-21SP-0801.pdf

KaHR-21SP-0901.pdf

KaHR-21SP-1301.pdf

KaHR-21DM-0801.pdf

KaHR-21DM-0901.pdf

KaHR-21DM-1401.pdf

KaHR-21DM-1402.pdf


Opatrenie 2.2 – Zlepšenie technikcého stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie 

 

KaHR-22VS-0801.pdf

KaHR-22VS-1001.pdf

 

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

 

KaHR-31DM-0801.pdf

KaHR-31DM-0902.pdf

KaHR-31DM-1401.pdf

KaHR-31SP-0801.pdf

KaHR-31SP-0802.pdf

KaHR-31SP-1101.pdf

KaHR-31SP-1201.pdf