Investície v stavebníctve a OZE čakajú zásadné zmeny. Dva medzinárodné projekty hľadajú možnosti, ako sa na ne pripraviť.

Dopady Európskej taxonómie udržateľných investícií na sektor budov a možnosti zlepšovania politík týkajúcich sa využívania obnoviteľných zdrojov energie. To boli témy prvého stretnutia odbornej skupiny Udržateľná energia, ktoré 22.2.2022 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Interaktívny workshop sa konal v rámci medzinárodných projektov Zelená dohoda pre budovy a SHREC.

Oba medzinárodné projekty majú veľmi podobné témy. Zámerom slovensko-českého medzinárodného projektu Zelená dohoda pre budovy (GreenDeal4Buildings) je pripraviť implementáciu Iniciatívy inteligentného financovania inteligentných budov. Medzinárodný projekt SHREC (SHifting towards Renewable Energy for Transition to Low Carbon Energy) má za cieľ zdokonaliť regionálne a národné politiky, ktoré podporujú využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Na stretnutí stakeholderov, ktoré bolo dostupné aj online, sa zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, európskej asociácie Energy Cities, Slovenskej rady pre zelené budovy, Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE, Slovenského živnostenského zväzu, Slovenskej rady pre zelené budovy, Združenia pre lepšiu správu bytových domov, Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Asociácie Smart City Slovensko, Slovak Smart city cluster a spoločností e-Dome a ENVIROS.

Na úvod workshopu prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik predstavil jednotnú európsku taxonómiu, vyplývajúcu z Nariadenia EÚ 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií. Ako uviedol, treba sa pripraviť na to, že taxonómia sa v roku 2025 dotkne nielen všetkých podnikov, ale aj stavebných investícií. „Investori budú na požiadavky udržateľných investícií prihliadať a činnosti, ktoré ich nebudú spĺňať, prestanú byť konkurencieschopné,“ zdôraznil P. Kováčik. Práve projekt Zelená dohoda pre budovy má formou okrúhlych stolov pomôcť vytvoriť ekosystém a podporu pre rozvoj udržateľných investícií v sektore budov a mestskej infraštruktúry do renovovaných a nových energeticky pozitívnych budov, smart energetických služieb, rozvoja energetických komunít a udržateľnosti technológií obnoviteľných zdrojov energie a palív.

Nájsť spôsoby zvyšovania povedomia o nových nízkouhlíkových technológiách a využívaní energie z obnoviteľných zdrojov a zmapovať nové trendy a formy podpory priemyslu, firiem a domácností pri hľadaní a investovaní do inovatívnych a zároveň čistých, nízkouhlíkových a bezpečných technológií je cieľom medzinárodného projektu SHREC. Projektový manažér SIEA Stanislav Laktiš prezentoval hlavné tematické oblasti, v rámci ktorých bude odborná skupina Udržateľná energia hľadať efektívne riešenia s cieľom pripraviť cestovné mapy na dosiahnutie cieľov európskej Zelenej dohody.

Najviac očakávaní v oboch projektoch projektoch vzbudzujú „Energeticky pozitívne štvrte” (Positive energy districts – PED), ktoré sú definované ako energeticky efektívne a flexibilné mestské oblasti produkujúce nulové emisie skleníkových plynov a aktívne riadia lokálny alebo regionálny prebytok výroby obnoviteľnej energie. Viacero aktívnych projektov sa momentálne realizuje napríklad v Holandsku, ktoré je lead partnerom projektu SHREC. Predpokladá sa, že práve z nich vzniknú pilotné energeticky pozitívne štvrte tzv. lighthouses, ktoré budú následne replikovateľné v iných mestách.

Ďalšími témami, ktorým sa bude venovať projekt Zelená dohoda pre budovy sú „Spotrebitelia na trhu s energiami”, „Energetické služby pre spotrebiteľov v bytových a komerčných budovách“ a „Trvalá udržateľnosť technológií obnoviteľných zdrojov energie a palív“. Projekt spracuje aj tému „Legislatíva a politické nástroje“. Základný prehľad aktuálnych výziev, nástrojov a cieľov v tejto oblasti na stretnutí predstavil projektový manažér SIEA Ján Magyar.

Na stiahnutie:

Prezentácie  z prvého stretnutia pracovnej skupiny „Udržateľná energia“

Témy stretnutia odbornej skupiny „Udržateľná energia“