Bratislava

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – elektrina

OZNÁMENIE

o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike

Podľa § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 270/2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, sa budú konať skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
  • výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a výroba elektriny z jadrového paliva

Termín konania: 7. jún 2024

Miesto konania: budova Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Registrácia: prihlásenie zaslaním vyplneného a podpísaného formulára žiadosti (vrátane príloh) na adresu olmv@siea.gov.sk

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti v energetike