skúšky - Bratislava

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – elektrina

OZNÁMENIE

o konaní skúšok odbornej spôsobilosti v energetike

 

Podľa § 4a zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 368/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

sa budú konať skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

dňa 23. marca 2012 (piatok) o 8:30

na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny
  • výroba elektriny z jadrového paliva

Uvedený termín skúšky je už z kapacitných dôvodov plne obsadený. Všetci uchádzači, ktorí nám doručia žiadosť, budú automaticky zaradení do zoznamu uchádzačov na nasledujúci termín.

 


Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti v energetike