Výzva KaHR-31SP-1101

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využítím

Uzávierka prijímania žiadosti o NFP:  23. júla 2012

Indikatívna alokácia: 36.000.000 €

Vykonávateľ:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Dr. V. Clementisa 10

821 02 Bratislava
tel.: 02 / 50 700 831
fax: 02 / 55 571 654
e-mail: info@sacr.sk

internetová stránka: www.sacr.sk

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 23. júla 2012 do 16:00 hod, alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 23. júla 2013 na vyššie uvedenú adresu SACR.

 

Na základnom obale musí byť uvedené:

– kód výzvy: KaHR-31SP-1101
– názov a adresa vykonávateľa (SACR)
– názov a adresa žiadateľa
– IČO žiadateľa
– názov projektu
– identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo)
– nápis „Žiadosť o NFP”
– nápis „NEOTVÁRAŤ”

 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

– na získanie NFP nie je právny nárok
– až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SACR, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou

Usmernenie č. 3 k výzve KaHR-31SP-1101

Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je spresnie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom výzvy KaHR-31SP-1101 a zmena dátumu uzávierky výzvy na 23. júla 2012 z dôvodu technických problémov systému ITMS.


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza:

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-31SP-1101 v znení Usmernenia č. 1
– Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu kód výzvy KaHR-31SP-1101 v znení Usmernenia č. 2

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-31SP-1101

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie”) je zmena dátumu uzávierky výzvy. Tento sa upravuje z dôvodu prebiehajúceho procesu zefektívnenia činností spojených s implementáciou Prioritnej osi 3 – Cestovný ruch Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Aktualizovaný dátum ukončenia výzvy je 18. júl 2012.

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR-31SP-1101

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31SP-1101

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP je spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom výzvy KaHR-31SP-1101 a zmena dátumu uzávierky výzvy v nadväznosti na ustanovenia uvedené v časti 1 Úvod výzvy týkajúce sa nevyhnutnosti pozastavenia výzvy z dôvodu zmeny ostatných podmienok poskytnutia pomoci.


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód výzvy KaHR-31SP-1101
– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-31SP-1101
– Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 2
– Formulár žiadosti o NFP
– Príloha č. 2 ŽoNFP – Krycí list prieskumu trhu
– Príloha č. 4 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu
– Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza – aktualizované 29.02.2012

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že dňa 29. februára 2012 bol opravený súbor prílohy č. 5 – Finančná analýza v znení usmernenia č. 1 (formát MS Excel) uložený na tejto webovej stránke z dôvodu chýbajúcich vzorcov súčtu v riadku 35 s názvom „Prevádzkové náklady”.

 

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP v znení Usmernenia č. 1

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár ŽoNFP
2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:
    a) príloha č. 1 – Opis projektu
    b) príloha č. 2 – Krycí list prieskumu trhu v znení Usmernenia č. 1
    c) príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu v znení Usmernenia č. 1
    d) príloha č. 5 – Finančná analýza projektu v znení Usmernenia č. 1 – aktualizované 29.02.2012
    e) príloha č. 6 –  Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
    f) príloha č. 10 – Čestné vyhlásenie žiadateľa
    g) príloha č. 11 – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií
    h) Čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy
3. Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1
4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh
5. Hodnotiace kritériá
6. Výberové kritériá

 

Kompletná dokumentácia k výzve v znení Usmernenia č. 1 /zip/

 

 

Ďalšie dôležité dokumenty na stiahnutie:

 

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 3 vrátane príloh)
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál
Užívateľská príručka MSP