Výzva KaHR-111DM-0901

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásila dňa 15.6.2009 výzvu pre podnikateľov na predkladanie projektov v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST v Prioritnej osi 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, Podopatrenia 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis – Schéma DM-4/2008) spolu so všetkými dokumentmi súvisiace s výzvou sú dostupné nižšie. Informácie k výzve Vám budú poskytované v sídle NARMSP osobne, telefonicky, klasickou, ako i elektronickou poštou.

 

Kontaktné údaje: NARMSP, Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, tel.: +421 2 502 44 500, +421 2 502 44 576 fax: +421 2 502 44 501, e-mail: infofondy@nadsme.sk

 

Termín uzávierky výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 14. septembra 2009 o 16:00 hod.

________________________________________

 

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

• osobne najneskôr do 14. septembra 2009 do 16:00 hod.

• alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr 14. septembra 2009 na vyššie uvedenú adresu NARMSP.

 

Na základnom obale musí byť uvedené:

• označenie kódu príslušnej výzvy,

• celé meno (názov) žiadateľa,

• adresa žiadateľa,

• názov a adresa vykonávateľa,

• názov projektu,

• identifikátor žiadosti o NFP (6-miestne číslo),

• a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: KaHR – 111DM – 0901

________________________________________

 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o poskytnutie pomoci, že:

• na získanie NFP nie je právny nárok;

• až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a NARMSP, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

• na skutočnosť, že v Schéme na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (de minimis) je uvedená maximálna výška pomoci 200 000 EUR. Vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je táto výška pomoci upravená na 500 000 EUR v súlade so Schémou pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy, a teda pre prijímateľa je relevantná suma 500 000 EUR.

________________________________________

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

Zoznam dokumentov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

 

Výzva na predkladanie projektov o NFP

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)

Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci)

Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci)

Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci v SK (príloha č. 3 schémy pomoci)

Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci v EUR (príloha č. 3 schémy pomoci)

Formulár žiadosti o NFP

Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu

Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza

Príloha č. 6 žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy

Príloha č. 15 žiadosti o NFP – Stanovisko VÚC k žiadosti o NFP

Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií

Príloha č. 17 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie

Príloha č. 18 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie

Príloha č. 19 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie

Príloha č. 20 žiadosti o NFP – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

Príloha č. 23 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 10 žiadosti o NFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa k prílohe č. 14 žiadosti o NFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 111DM – 0901

Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

Štatút výberovej komisie v znení dodatku č. 2

Rokovací poriadok výberovej komisie v znení dodatku č. 1

Hodnotiace kritériá pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených v rámci OP KaHR

Výberové kritériá pre žiadosti o NFP v rámci OP KaHR

ITMS II Portal v.2.1 – Manuál

Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP