Projekt SHREC sprostredkoval stakeholderom skúsenosti holandského energetického spoločenstva Grunneger Power

Energetické spoločenstvo v holandskom Groningene funguje už jedenásť rokov. Na 7 777 fotovoltických panelov v solárnom parku Vierverlaten sa poskladalo 400 obyvateľov. Ich skúsenosti prezentoval riaditeľ energetického spoločenstva Grunneger power Steven Volkers počas online diskusie, ktorú zorganizovala SIEA v rámci medzinárodného projektu SHREC.

Online diskusia bola súčasťou stretnutia stakeholderov medzinárodného projektu SHREC, ktoré sa konalo 22. marca 2022. Zámerom stretnutia bolo sprostredkovať zástupcom verejného a súkromného sektora príklad „dobrej praxe“ fungujúceho energetického spoločenstva a získať inšpiráciu pre tvorbu akčného plánu na podporu rozvoja energetických komunít na Slovensku, ktorý bude jedným z výstupov projektu SHREC.

Grunneger Power v Holandsku funguje od roku 2011. Združuje viac ako 1000 ľudí, čo z neho robí jednu z najväčších energetických komunít v krajine, ktorá eviduje už viac ako 500 energeticky aktívnych zoskupení. Grunneger Power spočiatku fungovali len ako platforma na zvyšovanie povedomia, až neskôr začali realizovať aj konkrétne projekty. Najvýznamnejším je výstavba fotovoltickej elektrárne financovanej z príspevkov členov zhromaždených prostredníctvom crowdfundingovej kampane a bankového úveru. Tento projekt podporilo aj samotné mesto Groningen, ktoré poskytlo pre elektráreň pozemok.

Steven Volkers, riaditeľ Grunneger Power, vysvetlil slovenským stakeholderom náročné začiatky ich energetického spoločenstva. Predstavil aj úspešnú stratégiu, ktorá spočívala predovšetkým v úzkej spolupráci s predstaviteľmi verejného sektora. „Od začiatku sme spolu zdieľali rovnaké ciele a uvedomovali si dôležitosť využitia energie z obnoviteľných zdrojov. Kľúčová bola aj participácia občanov mesta Groningen, ktorých sme do projektu zapojili už v úvode, vďaka čomu sa zvýšila ich angažovanosť pri budovaní komunity,“ uviedol počas stretnutia S. Volkers .

Možnosť vypočuť si „z prvej ruky“ skúsenosti s manažovaním energetickej komunity účastníci ocenili. Zástupcovia MHSR, MŽP SR a SIEA sa vyjadrili, že prezentované informácie využijú pri aktualizácii strategických dokumentov a podporných programov zameraných na energetickú efektívnosť a znižovanie emisií skleníkových plynov. Termín „energetické spoločenstvá“ bude mať už čoskoro oporu aj v slovenskom právnom systéme. Zavádzajú ho pripravované novely zákonov o OZE a energetike, prostredníctvom ktorých má byť ešte tento rok do slovenskej legislatívy transponovaný tzv. zimný energetický balíček, čo je súbor nariadení a smerníc Európskej únie.

Medzinárodný projekt SHREC (SHifting towards Renewable Energy for Transition to Low Carbon Energy) má za cieľ zdokonaliť regionálne a národné politiky, ktoré podporujú zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporiť výrobu a používanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, firmách a domácnostiach a v neposlednej rade tým prispieť k nízko uhlíkovej energetickej budúcnosti.

Viac informácií o projekte SHREC nájdete na www.interregeurope.eu/shrec.

Prezentácia Aktivity projektu SHREC, Stanislav Laktiš

K dispozícii sú aj ďalšie príklady dobrej praxe  z energetických spoločenstiev  https://www.interregeurope.eu/shrec/good-practices/

Inštalácia fotovoltických panelov v Groningene
Inštalácia fotovoltických panelov v Groningene
 Členovia energetického spoločenstva Grunneger Power pred svojou elektrárňou
Členovia energetického spoločenstva Grunneger Power pred svojou elektrárňou