Prezentácie z konferencie Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia

Aj o tom, aké opatrenia musia vykonať prevádzkovatelia spaľovacích zariadení v súvislosti s legislatívou týkajúcou zvyšovania energetickej efektívnosti a ochrany ovzdušia, sa hovorilo na konferencii Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia, ktorá sa konala v septembri 2015 v hoteli Permon.

Konferenciu organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Asociáciou priemyselnej ekológie v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 230 odborníkov, ktorí sa  venujú ochrane ovzdušia, a zástupcov energetických spoločností.

SIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_01.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_04.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_03.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_07.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_08.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_09.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_10.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_11.jpg

Prezentácie

17. septembra 2015

BLOK: Prechod na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

Akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov a správa o pokroku pri plnení cieľov
Juraj Novák, Ministerstvo hospodárstva SR
Koncepcia energetickej efektívnosti a akčné plány energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR
Energetický audit – nástroj prechodu na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR
Financovanie prechodu na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

BLOK: Nové predpisy o ochrane ovzdušia

Novela zákona o o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Katarína Jankovičová, Ministerstvo životného prostredia SR
Aktuálne otázky právnej úpravy ochrany ovzdušia
Zuzana Kocúnová, Ministerstvo životného prostredia SR
Príprava smernice o národných emisných stropoch
Ľubomír Žiak, Ministerstvo životného prostredia SR
Právna úprava ochrany ovzdušia pre spaľovacie zariadenia
Zuzana Kocúnová, Ministerstvo životného prostredia SR
Uplatňovanie „BAT“ v Slovenskej republike
Cyril Burda, Slovenská inšpekcia životného prostredia
Financovanie ochrany ovzdušia z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Zuzana Fáberová, Ministerstvo životného prostredia SR
SIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_30.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_14.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_17.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_18.jpg

18. septembra 2015

BLOK: Ochrana ovzdušia v praxi

09.00 Úloha Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri ochrane ovzdušia a monitorovaní emisií v SR
Iveta Galovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia
09.30 Spoluspaľovanie uhlia a PET fliaš z pohľadu vplyvu na životné prostredie
Jozef Jandačka, Žilinská univerzita, Žilina
10.00 Akreditácia skúšobného laboratória a inšpekčného orgánu SIŽP
Michal Juško, Slovenská inšpekcia životného prostredia
10.30 Komplexná denitrifikácia kotlov v teplárni
Alexandra Mayerová, Žilinská teplárenská, a.s.
11.30 Ekologizácia prevádzky teplárne
Tomáš Hargaš, Tepláreň Košice, a.s.
12.00 Energetický audit a ochrana ovzdušia
Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s.

SIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_19.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_20.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_21.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_22.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_23.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_24.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_25.jpgSIEA_konferencia_ovzdusie_Podbanske_2015_02.jpg

Podujatie sa konalo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.