Prezentácie pre študentov TUKE o energetickej legislatíve

Študenti Technickej univerzity v Košiciach sa počas seminárov Energetika – odborná spôsobilosť v paragrafoch intenzívne zaujímali najmä o profesiu energetického audítora  a o využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Semináre zorganizovala 1. a 2. decembra 2010 SIEA v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Možnosť oboznámiť sa s najaktuálnejšou energetickou legislatívou využilo vyše 200 poslucháčov, doktorandov a pedagógov Technickej univerzity v Košiciach. Konkrétny program jednotlivých seminárov bol prispôsobený požiadavkám pedagógov z jednotlivých fakúlt tak, aby čo najviac súvisel s odborným zameraním štúdia.

Prednášky viedli zástupcovia odboru legislatívy, vzdelávania a metodológie SIEA Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Ing. Pavol Kosa a manažér odboru medzinárodnej spolupráce a projektov SIEA Ing. Ján Magyar.

SIEA_TUKE_4.jpgSIEA_TUKE.jpgSIEA_TUKE_2.jpgSIEA_TUKE_3.jpgSIEA_TUKE_7.jpgSIEA_TUKE_6.jpgSIEA_TUKE_5.jpgSIEA_TUKE_8.jpg

SIEA_TUKE_10.jpgSIEA_TUKE_9.jpgSIEA_TUKE_11.jpgSIEA_TUKE_12.jpgSIEA_TUKE_13.jpgSIEA_TUKE_14.jpgSIEA_TUKE_15.jpgSIEA_TUKE_16.jpg

Okrem jednotlivých zákonov určujúcich v energetike mantinely pre podnikateľov a spotrebiteľov mali poslucháči možnosť  získať aj prehľad o strategických európskych a národných dokumentoch súvisiacich s energetickou efektívnosťou a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou seminárov boli aj praktické rady, kde je možné nájsť jednotlivé pripravované  alebo už schválené legislatívne predpisy.  Na záver seminárov mali najpozornejší a najvytrvalejší študenti príležitosť získať strategickú hru umožňujúcu vybudovať si vlastnú sieť elektrární.

Prednášky

KVETOSLAVA ŠOLTÉSOVÁ

Prehľad strategických a programových dokumentov v energetike .pdf

 • energetická politika
 • koncepcia energetickej efektívnosti
 • stratégia energetickej bezpečnosti
 • stratégia využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
 • akčný plán OZE

 

PAVOL KOSA

Zákon č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti .pdf

 • kto a kedy sa môže stať energetickým audítorom
 • čo obsahuje energetický audit

 

KVETOSLAVA ŠOLTÉSOVÁ

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe .pdf

 • ako sa vypočíta množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou

 

KVETOSLAVA ŠOLTÉSOVÁ

Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov .pdf

 • kto a kedy môže získať odbornú spôsobilosť v energetike

 

KVETOSLAVA ŠOLTÉSOVÁ

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov .pdf

 • kto a kedy môže získať odbornú spôsobilosť v tepelnej energetike

 

JÁN MAGYAR

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov .pdf

 • odborná spôsobilosť na „certifikáciu“ budov
 • rozdiel medzi energetickým certifikátom a energetickým auditom

 

PAVOL KOSA

Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov .pdf

 • kto a kedy môže získať odbornú spôsobilosť na pravidelnú kontrolu
 • ako vyzerá správa z kontroly

 

O projekte odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU .pdf

 • ako získať bezplatne informácie o optimálnom individuálnom riešení

Semináre sú súčasťou projektu ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého Slovenská inovačná a energetická agentúra, ako príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR, poskytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo v troch konzultačných centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach a na bezplatnej telefónnej linke 0800 199 399. Projekt poradenstva je financovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podrobnejšie informácie o projekte