Nariadenie EÚ 2019/941 o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/941 z 5. júna 2019 o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie a o zrušení smernice 2005/89/ES stanovuje pravidlá spolupráce medzi členskými štátmi v záujme prevencie kríz dodávok elektriny, prípravy na ne a ich riadenia v duchu solidarity a transparentnosti a s maximálnym prihliadnutím na požiadavky konkurencieschopného vnútorného trhu s elektrinou.

Cieľom nariadenia je prispieť k plneniu cieľov energetickej únie, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú energetická bezpečnosť, solidarita, dôvera a ambiciózna politika v oblasti klímy.

Nariadenie nadobudlo účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku EÚ, t. j. 14.6.2019.

Celé znenie nariadenia: Nariadenie EÚ 2019-941 pripravenosť na riziká.pdf (604 KB)