Smernica EÚ 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ stanovuje spoločné pravidlá výroby, prenosu, distribúcie, uskladňovania energie a dodávky elektriny spolu s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa s cieľom vytvoriť skutočne integrované konkurenčné, spotrebiteľský orientované, flexibilné, spravodlivé a transparentné trhy s elektrinou v Únii.

Zámerom smernice je využiť výhody integrovaného trhu na zabezpečenie dostupných a transparentných cien energie a nákladov pre spotrebiteľov, vysokej miery bezpečnosti dodávok a hladkého prechodu na udržateľný nízkouhlíkový energetický systém.

Smernica nadobudla účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku EÚ, t. j. 14.6.2019.

Členské štáty majú povinnosť transponovať smernicu do národnej legislatívy do 31.12.2020, s výnimkou článku 70 bod 5 písm. a), kde je transpozičná lehota do 31.12.2019 a článku 70 bod 4, kde je transpozičná lehota do 25.10.2020.

Celé znenie smernice: Smernica EÚ 2019-944 vnútorný trh s elektrinou.pdf (966 KB)