Nariadenie EÚ 2019/942 o zriadení Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019 sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky („ďalej len ACER“).

Z dôvodu výraznej prepojenosti elektrizačnej sústavy Únie a narastajúcej potreby spolupráce so susediacimi krajinami pri zaisťovaní stability sústavy a integrácii veľkého objemu energie z obnoviteľných zdrojov zohrajú regionálne koordinačné centrá významnú úlohu pri koordinácii prevádzkovateľov prenosových sústav. Agentúra ACER by mala podľa potreby zaručiť regulačný dohľad nad regionálnymi koordinačnými centrami.

Sídlom agentúry ACER je Ľubľana v Slovinsku.

Nariadenie nadobudlo účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku EÚ, t. j. 14.6.2019.

Celé znenie nariadenia: Nariadenie EÚ 2019 942 zriadenie ACER.pdf (561 KB)