Vrátiť sa na normálnu verziu

O SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra bola zriadená ako štátna príspevková organizácia rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 63/1999 s účinnosťou od 1. mája 1999.

Úlohy SIEA

  • od roku 2007 plní štátne úlohy v oblasti podpory inovácií, sleduje a vyhodnocuje inovačné aktivity na Slovensku a navrhuje opatrenia na ich podporu;
  • od roku 2015 plní úlohy Technologickej agentúry v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky;
  • v roku 2016 po uzatvorení Delegačnej dohody s Európskou komisiou sa stala národnou agentúrou pre Program Bohunice.

Z histórie SIEA

V minulosti pôsobila na území bývalého Československa – Československá Štátna energetická inšpekcia, ako orgán štátnej správy v oblasti špecializovanej kontroly hospodárenia s palivami a energiou. V rámci svojej kompetencie inšpektori tejto organizácie mohli formou finančných pokút sankcionovať spotrebiteľov za nehospodárne využívanie energie. Neskôr k týmto činnostiam pribudli i ďalšie aktivity ako odborné poradenstvo v racionalizácii využitia energie, vzdelávanie energetických špecialistov, poskytovanie konzultácií a rád o možnostiach efektívnejšieho využívania energie. Tým sa začal vytvárať priestor na pozitívnu motiváciu pre spotrebiteľov energie na znižovaní jej spotreby.

Následne po rozdelení federatívnej republiky prešli delimitáciou z Federálnej energetickej agentúry na Slovenskú energetickú inšpekciu aktivity agentúrnych činností, čím vznikla Slovenská energetická inšpekcia – Energetická agentúra. Nadobudnutím účinnosti Zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a zmene živnostenského zákona vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona Štátna energetická inšpekcia. Tým sa vytvorili podmienky pre oddelenie energetickej inšpekčnej činnosti od agentúrnych aktivít.

Rozhodnutím ministra hospodárstva sa Slovenská energetická inšpekcia – energetická agentúra (SEI-EA) s účinnosťou od 1. mája 1999 pretransformovala na Slovenskú energetickú agentúru (SEA), príspevkovú organizáciu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva so zameraním najmä na oblasť ovplyvňovania racionalizácie využitia a dosahovania úspor energie.

Na základe Rozhodnutia č. 18/2007 ministra hospodárstva Slovenskej republiky sa dňom 1. apríla 2007 zmenil názov príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR Slovenská energetická agentúra na Slovenská inovačná a energetická agentúra.