Na konferencii Efektívne zásobovanie teplom boli prezentované aj príklady fungovania energetických spoločenstiev v zahraničí

Koncept energetických spoločenstiev a príklady dobrej praxe ich fungovania v rôznych európskych regiónoch a mestách odprezentoval slovenský tím medzinárodného projektu SHREC počas odbornej konferencie s názvom „Efektívne zásobovanie teplom“, ktorú organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU v dňoch 25. – 26. októbra 2022 v Demänovskej doline – Jasnej.

 

Počas dvoch dní konferencie diskutovalo 200 odborníkov z oblasti vykurovania, chladenia a obnoviteľných zdrojov energie o aktuálnych otázkach súvisiacich so súčasnou energetickou situáciou, ako aj so zmenami legislatívy v oblasti energetiky a tepelného hospodárstva. Úpravy, ktoré vyplynuli z transpozície európskych smerníc, súvisia s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a decentralizáciou výroby tepla a otvárajú viaceré otázky a nové možnosti v oblasti zabezpečenia vykurovania a chladenia.

Súčasťou spomínaných legislatívnych zmien je aj definovanie konceptu energetického spoločenstva a komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike. Budovanie energetických spoločenstiev prispeje k vytvoreniu decentralizovaného systému, založeného na lokálnych riešeniach, k rýchlejšiemu nahradeniu fosílnych palív čistými a obnoviteľnými zdrojmi energie a zároveň bude slúžiť ako nástroj stabilizáciu výkyvov cien energie a prispeje k energetickej nezávislosti.

V súčasnosti neexistujú vykonávacie predpisy, ktoré by bližšie definovali podmienky vytvárania a ďalšieho rozvoja energetických spoločenstiev. Ako inšpirácia pri stanovovaní týchto podmienok môžu slúžiť príklady fungujúcich energetických spoločenstiev v iných členských štátoch EÚ.

Identifikáciou príkladov fungovania energetických spoločenstiev sa zaoberá medzinárodný projekt SHREC (SHifting towards Renewable Energy for Transition to Low Carbon Energy), ktorý na Slovensku implementuje SIEA. Jeho cieľom je zdokonaliť regionálne a národné politiky, ktoré podporujú zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, zároveň podporiť výrobu a používanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle, firmách a domácnostiach a v neposlednej rade tým prispieť k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Slovenský projektový tím SHREC v rámci konferencie prezentoval koncept energetického spoločenstva a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Ich zriadenie môže členom a ďalším subjektom zabezpečiť hospodárske, sociálne aj environmentálne prínosy. Predstavené príklady dobrej praxe z holandského Groningenu či viacerých regiónov Francúzska názorne demonštrovali možnosti využívania lokálnych obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny či tepla pre miestnych obyvateľov.

Do akej miery sa budú rozvíjať energetické komunity na Slovensku, má zásadne ovplyvniť pripravovaná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,  ktorou sa stanovujú pravidlá fungovania trhu s elektrinou a plynom. Predpis, ktorý by mal úrad pripraviť v termíne do 31. marca 2023. ORSO má zároveň zabezpečiť redizajn distribučných taríf prostredníctvom revízie vyhlášky o cenovej regulácii.

Viac informácií o projekte SHREC nájdete na www.interregeurope.eu/shrec.

Prezentácia Energetické komunity v praxi – Inšpirácia pre Slovensko, Stanislav Laktiš

K dispozícii sú aj ďalšie príklady dobrej praxe z energetických spoločenstiev:  https://www.interregeurope.eu/shrec/good-practices/