Medzinárodný projekt SHREC, ktorý priblížil skúsenosti energetických komunít v zahraničí, sa blíži do finále

Zvýšenie povedomia o energetických komunitách prostredníctvom zdieľania príkladov dobrej praxe bolo na Slovensku hlavným cieľom medzinárodného projektu SHREC, na ktorom sa podieľa aj Slovenská inovačná a energetická agentúra. Záverečná konferencia projektu sa konala 20. marca 2023  v Bruseli.

 

Na podujatí priestor na vyhodnotenie doterajších aktivít a diskutovalo sa aj o aktuálnych témach v oblasti udržateľnosti a zelenej energie. Projekt SHREC sa zaoberal možnosťami, ako ovplyvniť výrobu a spotrebu obnoviteľnej energie v podnikoch, komunitách a domácnostiach. Cieľom jednotlivých aktivít bolo zvýšiť povedomie medzi domácnosťami, podnikmi a verejnými aktérmi o potrebe a možnostiach využívania energie z obnoviteľných zdrojov ako nízkouhlíkovej alternatívnej energie.

Projekt inšpiroval viacerých zúčastnených partnerov k tomu, aby vo svojich krajinách spustili rôzne iniciatívy na podporu využívania zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v budovách na bývanie a verejných budovách, pri ktorých spolupracovali obyvatelia, miestne samosprávy aj podnikatelia. Na podujatí predstavili svoje riešenia partneri zo Švédska, Španielska a Litvy.

Na Slovensku realizácia projektu prispela predovšetkým k zvýšeniu povedomia o téme energetických spoločenstiev prostredníctvom prenosu skúsenosti so zakladaním a fungovaním komunít v Holandsku a Francúzsku. Informácie s konkrétnymi výsledkami z praxe boli prezentované na podujatiach určených pre širokú aj odbornú verejnosť, prostredníctvom sociálnych sietí, ako aj odborných diskusií s miestnymi samosprávami a ďalšími zainteresovanými stranami.

Tieto výsledky projektu SHREC boli na konferencii ocenené nielen zo strany jednotlivých zúčastnených partnerov, ale aj zo strany zástupcov programu Interreg Europe, z ktorého je projekt financovaný.

Jednotlivé prezentácie z podujatia SHREC project Closing Conference sú k dispozícii na webovej stránke projektu SHREC.

Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke SIEA v časti aktuálne projekty.