Vrátiť sa na normálnu verziu

Ako sa darí energetickým spoločenstvám v zahraničí

Trend využívať efektívne lokálne zdroje, teda spotrebovávať energiu v mieste výroby, predstavuje jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť energetickú transformáciu obcí a miest. Prispieť k tomu má aj medzinárodný projekt SHREC, na ktorom participuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Jedným z cieľov projektu, ktorý je financovaný z programu Interreg Europe, je šíriť praktické informácie o úspešných komunitných projektoch a priblížiť, aké modely financovania využili, koľko ich to stálo a aké sú reálne výsledky.

 

Príklady zo zahraničia dokazujú, že dosiahnuť v obciach, mestách a regiónoch pozitívnu energetickú bilanciu, t. j. vyprodukovať viac energie, ako sa spotrebuje, a tým obmedziť závislosť od vonkajších zdrojov energie, nemusí byť utópia. Energetické spoločenstvá dokážu fungovať dlhodobo a efektívne. Podmienkou je pripraviť životaschopný projekt, v ktorom sa spoja záujmy štátu, samospráv, obyvateľov a miestnych podnikateľov.

Príklad 1

Spoločenstvu Grunneger power pomohla spolupráca lokálnych aktivistov a samosprávy

fotovoltický park Grunneger PowerMiesto realizácie: mesto Groningen, Holandsko

Web: grunnegerpower.nl

Zdroje: Hlavným investorom projektu s rozpočtom 2,5 milióna € bolo mesto, ktoré financovalo vybudovanie parku prostredníctvom mestskej spoločnosti Groningen Energy Service Compagnie. Sumu 200-tisíc € vykryli dotáciou z SDE+, ktorú poskytla holandská energetická agentúra RVO, a rátali aj s výnosom z predaja elektriny vo výške 30-tisíc €. Cieľom mesta bolo preniesť prostredníctvom Grunneger power vlastníctvo parku na obyvateľov mesta a firmy. Príspevky z crowdfundingových kampaní pokryli 1,3 milióna €, zvyšok zabezpečil Grunneger power úverom. S výstavbou parku a crowdfundingovými kampaňami sa začalo v decembri 2016. Spočiatku si mohli obyvatelia a firmy kúpiť od Grunneger power solárny panel za 350 € na 15 rokov s garantovaným výnosom 3 %. Takto sa podarilo predať viac ako 3-tisíc panelov. Investorom v ponuke avizovali, že počas 15 rokov vyrobí jeden panel 3 500 kWh elektriny a po 15 rokoch sa im investícia 350 € na jeden panel vráti aj s výnosom 85 € (spolu 435 €).

V druhej vlne možnosť investovať upravili – za rovnakú sumu si mohli firmy kúpiť panel na 5 rokov s garantovaným výnosom 5 %. Návratnosť investície bola zaručená, a teda nezávislá od solárneho výnosu a ceny elektriny. V ponuke zároveň informovali, že pri kúpe 10 solárnych panelov spolu za 3 500 € sa vyrobí 11 500 kWh elektriny a za 5 rokov si firma zarobí 875 €. Firma nákupom v podstate poskytla spoločnosti Grunneger power pôžičku a naspäť dostáva ročný úrok 5 % na 5 rokov.

Solárny park Vierverlaten patrí energetickému spoločenstvu Grunneger power, ktoré združuje viac ako 2 300 obyvateľov holandského mesta Groningen a okolitých obcí. Na začiatku, v roku 2011, bol zámer pár nadšencov poskytovať s podporou fakulty sociológie miestnej univerzity poradenstvo o inštaláciách fotovoltických panelov. Dnes má spoločenstvo významný vplyv na energetiku v okolí Groningenu, ktoré je s 200-tisíc obyvateľmi najväčším mestom severného Holandska.

Grunneger power ponúka služby ako energetický koučing pre domácnosti a podniky, poradenstvo v oblasti efektívnosti budov, zastrešuje inštalácie a prevádzku fotovoltických systémov v bytových domoch. Zabezpečuje tiež výstavbu solárnych parkov a dodávku elektriny pre členov aj nečlenov spoločenstva. V súčasnosti pracuje spoločenstvo aj na vývoji systému zásobovania obnoviteľným teplom a na príprave konceptu energeticky pozitívnych oblastí v rámci projektu Making City (www.makingcity.eu), do ktorého je zapojené aj mesto Trenčín.

Prvý solárny park spoločenstva Grunneger power so 7 777 fotovoltickými panelmi s výkonom po 270 Wp vyrobí ročne okolo 2 300 MWh. S týmto potenciálom pokrýva potrebu elektriny pre viac ako 800 domácností. O distribúciu sa stará spoločnosť Energie VanOns, ktorá zelenú elektrinu vykupuje a predáva koncovým spotrebiteľom. Časť ziskov sa vracia energetickému spoločenstvu. Grunneger power je príkladom úspešnej kombinácie lokálneho občianskeho aktivizmu a podpory zo strany samosprávy. Vďaka výsledkom spoločenstva sa podarilo zlepšiť povedomie o benefitoch vlastnej výroby elektriny a zvýšila sa aj ochota investovať do zelených projektov. V apríli 2022 otvorilo spoločenstvo Grunneger power už druhý solárny park Meerdorpen, ktorý je vo výlučnom vlastníctve 100 obyvateľov Groningenu. Park dokáže pokryť potrebu 250 domácností. Mesto chce byť do roku 2035 úplne nezávislé od plynu a robí všetko preto, aby minimálne 50 % solárnych parkov vlastnili obyvatelia. Ich výstavbu preto vo veľkej miere podporuje, napríklad poskytnutím pozemkov.

Príklad 2

Najzelenším distribútorom elektriny v Holandsku je spoločnosť Energie VanOns

Veterný a fotovoltický park Energie VanOnsMiesto realizácie: mesto Groningen, Holandsko

Web: energie.vanons.org

Zdroje: počiatočná investícia 400-tisíc €

Spoločnosť Energie VanOns dodáva elektrickú energiu, ktorú produkujú lokálne energetické spoločenstvá z obnoviteľných zdrojov, pre viac ako 5-tisíc odberateľov. V roku 2014 ju založili tri veľké spoločenstvá, ktoré zastrešujú viacero menších – Grunneger power, Ameland a NoordseVelt. Elektrinu vykupovanú od takmer 100 spoločenstiev dodáva Energie VanOns do domácností a podnikov. Zároveň sa stará o administratívu a zákaznícky servis. Podiel na zisku z predaja sa spoločenstvám vráti, vďaka čomu môžu investovať do rozvoja a budovania ďalších energetických zdrojov. Energie VanOns podporuje existujúce spoločenstvá aj aktivitami v oblasti komunikácie a marketingu a pomáha so zakladaním nových.

Celkový objem energie v portfóliu Energie VanOns je 30 GWh ročne. Objem elektrickej energie, ktorú vykupuje od energetických spoločenstiev, je viac ako 7,5 GWh ročne. Okrem dodávok elektriny zabezpečuje aj dodávku 9 miliónov m³ plynu. V ponuke má aj zdieľanie elektrických áut, ktoré sú nabíjané z lokálnych zelených zdrojov.

Príklad 3

V bytovom dome Préau de Colibris si zabezpečujú elektrinu a ohrev vody na vlastnej streche prostredníctvom dodávateľa

Bytový dom PreauColibris BuxiaEnergiesMiesto realizácie: mesto Voiron, Francúzsko

Web:

Zdroje: Investíciu 20-tisíc € na inštaláciu fotovoltického systému (9 kW) poskytla miestna spoločnosť Buxia energies, vlastnená občanmi, do inštalácie ohrevu vody prostredníctvom slnečných kolektorov (6 kW) investovala viac ako 15-tisíc € a grantom vo výške 9-tisíc € prispela regionálna samospráva.

Na výstavbu menšieho bytového domu v bývalej priemyselnej zóne neďaleko centra francúzskeho mesta Voiron sa poskladalo 5 rodín s víziou, že si vybudujú spoločné ekologické bývanie. Obyvatelia Préau de Colibris využívajú od roku 2019 elektrinu z fotovoltických panelov a zo slnečných kolektorov zase teplo na ohrev vody a čiastočne aj vykurovanie. Viacerí sú dôchodcovia a plán inštalovať zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie už presahoval rámec ich rozpočtov. Preto ako spoločenstvo prijali ponuku miestnej spoločnosti Buxia energies. Investíciu na inštaláciu fotovoltických panelov zabezpečil kompletne dodávateľ, ktorému prenajímajú strechu. Na inštaláciu systému slnečných kolektorov prispel aj región, investícia dodávateľa sa spláca z úspor. Tento ekonomický model je možné preniesť na iné obnoviteľné zdroje za predpokladu, že ich celkové náklady, t. j. investície a náklady na prevádzku, sú nižšie ako pri fosílnych palivách.

Fotovoltické panely s výkonom 9 kWp pokrývajú plochu približne 60 m2 a ročne vyprodukujú 10-tisíc kWh elektriny. Vďaka solárnemu systému na ohrev vody a vykurovanie s výkonom 6 kW znížili v Préau de Colibris spotrebu plynu o viac ako 50 %. Ako záložné zariadenie je inštalovaný plynový kotol.

Fotovoltický systém prevádzkuje výlučne Buxia energies, ktorá je jednoduchou spoločnosťou na akcie. Na Slovensku je táto forma obchodnej spoločnosti legislatívne ukotvená od roku 2017 pod skratkou j. s. a., najčastejšie ju využívajú startupy. Spoločnosť platí nájomné za využívanie strechy a profituje z predaja vyrobenej elektriny distribútorovi za garantovanú výkupnú cenu na 20 rokov. Zisk je použitý na pokrytie nákladov inštalácie, vyplatenie akcionárov a financovanie nových inštalácií.

Solárne kolektory so systémom na ohrev vody a vykurovanie si spoločenstvo vlastníkov bytov prenajíma od Buxia energies, nájomnú zmluvu majú uzavretú na 10 rokov. Suma nájmu je vyrátaná na základe plánovanej úspory plynu tak, aby zariadenie nepredstavovalo pre obyvateľov žiadne dodatočné náklady v porovnaní s vykurovaním plynom.

Je to prvý solárny projekt takéhoto druhu vo Francúzsku. Po uplynutí zmluvných termínov budú môcť obyvatelia voľne využívať inštalácie a budú mať prístup k vyrobenej elektrine a teplu.

Príklad 4

Prvá komunitná kotolňa na biomasu vo Francúzsku funguje od roku 2018 v Lucinges

Kotolna na biomasu Lucinges Miesto realizácie: obec Lucinges, Francúzsko (Horné Savojsko)

Web:

Zdroje: Celková investícia bola 1 071 500 €, z toho 41 % pochádzalo z grantu regiónu Auvergne-Rhône-Alpes, 36 % od občanov z prostriedkov, ktoré pomohla zozbierať spoločnosť Energie Partagée (akcionármi je 5-tisíc občanov Francúzska), a 23 % predstavoval bankový úver.

Francúzska obec Lucinges, ktorá sa nachádza v Hornom Savojsku, kde v zime bežne klesajú teploty pod –15 °C, vymenila v roku 2018 staré kotly na vykurovací olej za moderné kotly na biomasu a z prostriedkov získaných od občanov, firiem a regiónu vybudovala sieť centralizovaného zásobovania teplom. Dnes dodávajú teplo pre šesť mestských budov, tri bytové komplexy s 57 bytmi, päť rodinných domov, pivovar a jeden ďalší podnik. Zhruba 80 % použitej drevnej štiepky pochádza z miestnych lesov v okruhu do 30 km.

Až 90 % tepla dodávajú dva kotly na biomasu s výkonom 150 a 330 kW, ktoré nahradili 50 kotlov na vykurovací olej. Zvyšok zabezpečuje pomocný kotol na vykurovací olej s výkonom 630 kW. Kotly dodajú ročne teplo v objeme 1 100 MWh, čo je ekvivalent spotreby tepla 110 domácností alebo 244 osôb. Úspora CO₂ predstavuje 300 ton ročne.

Výrobu, distribúciu a predaj tepla delegovalo mesto na obdobie 20 rokov na spoločnosť ForestEner, ktorá pripravila návrh, realizáciu, financovanie a prevádzku celého systému vykurovania. Po uplynutí tohto času prejde vybudovaná infraštruktúra do vlastníctva obce. Zakladateľmi spoločnosti ForestEner sú miestne združenia Énergie Partagée, Enercoop Rhône-Alpes, konštrukčná kancelária éepos a výrobca kotlov na drevo Hargassner. Úspešným projektom sa inšpirovali aj neďaleké mestá Sassenage a Quaix-en-Chartreuse.

Projekt finančne podporila aj aglomerácia Annemasse-les-Voirons, ktorej cieľom je znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov o 75 % na obyvateľa. Do aglomerácie patrí 120 obcí a miest so 400-tisíc obyvateľmi.

Príklad 5

Vo francúzskej obci Mazet-Saint-Voy využívajú komunitný mobilný kotol na biomasu

Mobilná kotolňa na biomasu Mazet st VoyMiesto realizácie: obec Mazet-Saint-Voy, Francúzsko

Web: interregeurope.eu/good-practices/a-community-mobile-wood-boiler-in-mazet-saint-voy

Zdroje: Na financovanie inštalácie prvých 4 kotolní sa použili okrem dotácií francúzskej energetickej agentúry ADEME a regiónu Auvergne-Rhône-Alpes aj financie lokálnych firiem a občanov, ktorí investovali spolu 100-tisíc €. Náklady na jednu kotolňu sa pohybovali medzi 70- až 165-tisíc €. S komunikáciou pri získavaní prostriedkov významne pomohlo združenie Énergie Partagée, ktoré asistuje pri projektoch inštalácií komunitných zdrojov obnoviteľnej energie po celom Francúzsku.

Zástupcovia obce Mazet-Saint-Voy, ktorá sa nachádza v podhorí Centrálneho masívu na juhu Francúzska, sa dlhodobo snažia zabezpečiť zásobovanie teplom z obnoviteľných zdrojov energie, pričom do procesu zapájajú čo najviac miestnu komunitu. Obec s 1 000 obyvateľmi má zmluvu s komunitným podnikom SCIC ERE43 (ere43.fr), ktorý zásobuje viaceré verejné a súkromné budovy. ERE43 je konzultačná firma so štatútom družstva kolektívneho záujmu, tzv. SCIC – Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Od roku 2007 inštalovala v obci päť mikroteplární na biomasu s výkonom do 200 kW, ktoré nahradili staré kotly na vykurovací olej a v niektorých prípadoch aj elektrinu. Prvý z kotlov vykuruje dovolenkové centrum, druhý školu, kostol, obecný úrad, centrum voľného času a dva rodinné domy, tretí domov dôchodcov, hasičskú stanicu a rodinný dom, štvrtý sociálno-zdravotnícke zariadenie a športovú halu a piaty dva podniky. Produkcia tepla sa pohybuje od 70 do 200 MWh/rok.

V čase inštalácie tretieho kotla sa v obci rozhodli pre nový model s názvom Modul’Rm, ktorý vyvinula spoločnosťou ERE43. Pozostáva z minikotla a zo zásobníka dreva a možno ho úplne rozobrať, vďaka čomu je prispôsobený potrebám vidieckych oblastí. Na výrobe celej konštrukcie kotolne a dodávkach drevnej štiepky sa podieľajú lokálne firmy.

Príklad 6

Centrálne vykurovanie verejných budov komunálnymi kotolňami na biomasu

Kotolňa na biomasu SassenageMiesto realizácie: Sassenage, Francúzsko

Web: interregeurope.eu/good-practices/firewood-district-heating-project-in-sassenage

Zdroje: S cieľom zapojiť do projektu občanov požiadala samospráva o spoluprácu dve združenia, ktoré sa špecializujú na zabezpečenie komunitného financovania. Énerg’Y Citoyennes pomohla získať finančné prostriedky od miestnych obyvateľov. Énergie Partagée sa podieľala na financovaní projektu a zálohových finančných platbách počas čakania na dotáciu z fondu francúzskej energetickej agentúry ADEME a na dotáciu od regiónu Auvergne-Rhône-Alpes. Dotácie predstavovali spolu 580 380 €, obyvatelia prispeli sumou 360 000 €.

Mestečko Sassenage, ktoré leží na okraji mesta Grenoble tesne pod útesmi masívu Vercors, sa zaviazalo vybudovať dve menšie siete centralizovaného zásobovania teplom s využitím palivového dreva. Cieľom bolo zabezpečiť vykurovanie pre šesť obecných budov v odľahlejších oblastiach. Využili pritom model z mesta Lucinges a do riadenia a financovania projektu aktívne zapojili časť z 11-tisíc občanov.

Návrh, projektovanie, realizáciu, prevádzku a financovanie kotolní a sietí diaľkového vykurovania zabezpečuje počas 20 rokov spoločnosť ForestEner. O riadenie projektu sa delí mesto Sassenage a občania prostredníctvom spoločností Énerg’Y Citoyennes a Énergie Partagée, ktorých zástupcovia sú členmi správnej rady ForestEner.

Prvá kotolňa s kotlom na drevnú štiepku s výkonom 220 kW a vlastnou sieťou dlhou 80 m zásobuje teplom dve verejné budovy. Ako záložný zdroj slúži plynový kotol, ktorý zabezpečuje 10 % výroby. Druhá kotolňa s dvomi kotlami na drevnú štiepku, každý s výkonom 300 kW, zabezpečuje prostredníctvom siete dlhej 400 m teplo pre štyri verejné budovy. Ako záložný zdroj je aj tam inštalovaný plynový kotol. Kotolne vyprodukujú spolu 1 760 MWh energie ročne, čo pokrýva ročnú spotrebu 391 osôb. Využívaná drevná štiepka, ktorá je vedľajším produktom pri spracovaní dreva, pochádza z okruhu 50 km a ročne jej spotrebujú okolo 500 ton.

 

Text pripravila SIEA z podkladov pripravených v rámci projektu SHREC.

Podrobné informácie o projekte a ďalších príkladoch sú dostupné na stránkach

https://www.siea.sk/medzinarodne-projekty/aktualne-projekty/shrec/

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/shrec/

Foto: archív projektu SHREC