Výzva na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 29. februára 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Kód výzvy: KaHR–21SP–1201

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 4. júna 2012.

Celkové alokované prostriedky: 34 000 000 €

 

Podrobnejšie informácie o Výzve KaHR-21SP-1201