Výzva na predkladanie projektov v rámci BUILD UP SKILLS – zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v sektore budov

V rámci programu Inteligentná energia Európa II (IEE II) vyhlásila Výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI) výzvu pre 1. pilier iniciatívy BUILD UP SKILLS. Jeho cieľom je zvýšiť počet kvalifikovaných pracovných síl v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v sektore budov. Termín na predkladanie projektov: do 9. 2. 2012.

Iniciatíva BUILD UP SKILLS vznikla v súvislosti s vysokými požiadavkami na odbornosť pracovnej sily pri implementácii smernice 2010/31/EU o energetickej hospodárnosti budov, ako aj pri plnení cieľov v rámci stratégie Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Jedná sa najmä o ciele v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Z tohto dôvodu je iniciatíva BUILD UP SKILLS zameraná na zvyšovanie počtu kvalifikovanej pracovnej sily v oblastiach energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie v sektore budov.

Hlavnými cieľmi iniciatívy sú:
  1. podnietiť diskusiu na národnej úrovni, ktorá do kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pracovnej sily v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v sektore budov zapojí všetky zainteresované strany,
  2. identifikovať a vyčísliť potrebu kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti energetickej efektívnosti a OZE v každom členskom štáte do roku 2020 (a po ňom),
  3. vypracovať a schváliť cestovné mapy kvalifikácie pre dosiahnutie cieľov udržateľnej energetickej politiky do roku 2020,
  4. podporovať konkrétne kvalifikačné schémy na základe cestovných máp do roku 2020 s vybranými potrebami a prioritami.
Projekt pozostáva z dvoch pilierov:
  • 1. pilier je zameraný na vytvorenie národných kvalifikačných platforiem, ako aj na vypracovanie cestovných máp do roku 2020, ktoré zabezpečia postupné zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov v sektore budov.
  • 2. pilier sa venuje samotnej realizácii navrhnutých kvalifikačných schém, ktoré vychádzajú z analýzy v pilieri č. 1 a sú v súlade s cestovnými mapami do roku 2020. Žiadosti o financovanie v 2. pilieri by preto mali zahŕňať konkrétny plán na zavedenie nových alebo vylepšenie existujúcich kvalifikačných schém.

 

Termín pre podávanie žiadostí na vypracovanie projektu v rámci 1. piliera: do 9. februára 2012, 17.00 h. SEČ.

Žiadosti sa podávajú on-line.