Usmernenie SIEA pre úspešných žiadateľov a prijímateľov podpory z OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnila usmernenie určené pre úspešných žiadateľov a prijímateľov implementujúcich dopytovo-orientované projekty v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v gescii SIEA, ktoré súvisí s vyhlásením mimoriadnej situácie na celom území krajiny vládou SR.

Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory „Prioritná os 4“ v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou SR z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19