Usmernenie k vypĺňaniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu

Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu (Priebežnej a Záverečnej) a Následnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS s účinnosťou od 1.12.2014.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  vydala pre účely výziev, ktorých implementáciu má v gescii Sekcia štrukturálnych fondov EÚ SIEA „Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu (Priebežnej a Záverečnej) a Následnej monitorovacej správy projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS.“ Usmernenie je účinné odo dňa 1.12.2014.

 

Prílohy k Usmerneniu:

 

1. Výklad k tabuľke „Príspevok projektu k zamestnanosti“ MS projektu

2. Zadefinovanie povinnosti dokladovania deklarovanej hodnoty merateľného ukazovateľa ako povinnej prílohy k MS projektu

3. Čestné vyhlásenie deklarujúce splnenie povinností prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

5. Potvrdenie o evidencii uchádzačov o zamestnanie

 

Pri vypĺňaní Monitorovacích správ projektu má prijímateľ zároveň k dispozícii elektronický manuál verejného portálu ITMS, ktorý sa nachádza aj na webovom sídle www.itms.sk.