Vrátiť sa na normálnu verziu

Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. decembra 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR-13SP-1001.doc

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je

1)      spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „výzva“);

2)      upraviť termín ukončenia výzvy.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:
Platnosť usmernenia:

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“).

 

Podrobnejšie informácie o výzve KaHR-13SP-1001