Vrátiť sa na normálnu verziu

Usmernenie č. 1 k Výzve k Výzve KaHR-22VS-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. marca 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-22VS-1001. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-22VS-1001 je spresnenie odborno-technických podmienok výzvy.

Podrobnejšie informácie k  Usmerneniu č. 1 k Výzve KaHR-22VS-1001.