Výzva SOP PS 1111015-061

Výzva na predkladanie projektov (Schéma podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov – schéma pomoci de minimis) bola vyhlásená dňa 16. augusta 2006 Ministerstvom hospodárstva SR a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. Projekty sú spolufinancované z prostriedkov ŠF ERDF.


Uzávierka prijímania žiadostí:

Žiadosti o poskytnutie NFP je možné podať najneskôr 20. októbra 2006 do 16.00 hod., a to aj v prípade doporučenej zásielky (nerozhoduje dátum pečiatky podacej pošty ale dátum fyzického doručenia zásielky) na nižšie uvedenú adresu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len „NARMSP“).

Adresa:

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Miletičova 23

821 09 Bratislava

Tel.: 02/502 44 500

Fax: 02/502 44 501

Webová stránka: www.nadsme.sk

E-mail: agency@nadsme.sk

 

UPOZORNENIE!

MH SR vydalo dňa 20. septembra 2006 usmernenie č. 9/2006 k výzve na podávanie projektov v rámci Opatrenia 1.1 SOP PS – Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb, zverejnenej dňa 16. augusta 2006. Cieľom usmernenia je úprava Príručky pre žiadateľa v rámci Schémy podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov (schéma podpory de minimis).

Výzva na predkladanie projektov – de minimis

Vzorové vyplnenie Žiadosti o NFP

Vzorové vyplnenie Záväznej osnovy