Projekt ŽIŤ ENERGIOU 2010 – 2015

Názov projektu:

Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti

Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 2: Energetika

Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Miera spolufinancovania:

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF): 85% a ŠR: 15%

Kód projektu (ITMS):

25120220001

Trvanie projektu:

január 2009 – december 2015

Rozpočet projektu:

7 346 196,09 €

Miesto realizácie projektu:

Západné, Stredné a Východné Slovensko

Cieľ projektu:

Zvýšiť mieru a kvalitu informovanosti širokej verejnosti o efektívnom využívaní energie a využívaní OZE a tým napomôcť splniť záväzky SR voči EÚ

Špecifické ciele:

  • podpora trvalo udržateľných energetických riešení a inovácií, zníženie energetickej náročnosti tvorby hrubého domáceho produktu Slovenska
  • upriamenie pozornosti na problematiku energetickej efektívnosti a zvýšenie informovanosti širokej verejnosti formou informačných podujatí a aktivít projektu
  • vytvorenie motivačného prostredia na energeticky efektívne správanie sa obyvateľov a ďalších účastníkov trhu
  • zmena v správaní sa a zmena verejnej mienky o efektívnom využívaní energie a využívaní OZE