Výzva KaHR-31DM-1401

Prioritná os 3 – Cestovný ruch 

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 11. decembra 2014

Indikatívna alokácia: 8.000.000 EUR

Cieľ pomoci

– vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou,
– vytvorenie nových inovatívnych služieb s vyššou pridanou hodnotou,
– rozšírenie služieb pre zákazníkov a tým aj predĺženie pobytu zahraničných turistov na území Slovenska,
– nové produkty cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických pamiatok SR a prírodných zvláštností,
– obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál,
– zlepšený prístup k zariadeniam a strediskám cestovného ruchu a kultúry,
– rozšírenie ponuky pre zákazníkov v prípade nepriaznivého počasia.

Oprávnené projekty

Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu poskytovaných:
– v strediskách cestovného ruchu a/alebo
– v existujúcich objektoch a zariadeniach cestovného ruchu s celoročným využitím, a to prostredníctvom realizácie minimálne jednej z nasledujúcich aktivít:
1. výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu 
2. rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu, pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít;
3. modernizácia a/alebo rekonštrukcia:
– existujúcich objektov a zariadení cestovného ruchu,
– iných nehnuteľností za účelom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu, ktoré v minulosti neslúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu,
pričom výsledkom nesmie byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít, ale skvalitnenie poskytovaných služieb;
4. obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je využívaný na poskytovanie služieb cestovného ruchu 

Forma a výška pomoci

Pomoc podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku (NFP). NFP sa poskytuje systémom refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 20 000 EUR. Maximálna výška pomoci pre jediný podnik v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov (dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov a prebiehajúceho fiškálneho roku) nesmie presiahnuť 200 000 EUR

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 
Tel.: +421 2 58 248 451
Fax: +421 2 53 421 019 
e-mail: fondy@siea.gov.sk
internetová stránka: www.siea.gov.sk

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 11. decembra 2014 do 16.00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA, alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 11. decembra 2014 na vyššie uvedenú adresu SIEA

Na základnom vonkajšom obale zásielky musia byť uvedené:

–    kód výzvy KaHR-31DM-1401
–    názov a adresa vykonávateľa (SIEA)
–    názov a adresa žiadateľa
–    IČO žiadateľa
–    názov projektu
–    indikátor žiadosti o NFP (6 miestne číslo)
–    nápis „Žiadosť o NFP“
–    nápis „NEOTVÁRAŤ“


Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:
–   na získanie NFP nie je právny nárok
–   až do uzávierky výzvy na predloženie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

———————————————————————————————————————————————————

Usmernenie pre žiadateľov

V nadväznosti na prebiehajúci proces hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy KaHR-31DM-1401 a vzhľadom na blížiace sa ukončenie  programového obdobia OP KaHR a s tým súvisiacu povinnosť realizácie oprávnených aktivít projektu do 31.12.2015 upozorňujeme žiadateľov, že podľa Príručky pre žiadateľa  je možné začať práce na projekte už pred podpisom zmluvy o NFP, najskôr však dňom uzavretia výzvy, pričom oprávnenosť výdavkov je podmienená ich obstaraním na základe výsledkov verejného obstarávania (ďalej len „VO“).


Podľa Príručky pre žiadateľa k výzve KaHR-31DM-1401 vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO (s výnimkou nadobudnutia účinnosti zmluvy s dodávateľom) nevyvoláva vo vzťahu k začatiu prác na projekte právne dôsledky. V prípade obdržania Rozhodnutia o schválení  ŽoNFP a následného podpisu Zmluvy o NFP odporúčame bezodkladne predložiť kompletnú dokumentáciu VO k administratívnej kontrole na SIEA.

———————————————————————————————————————————————————

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-1401. 


Cieľom tohto usmernenia  je zmena formálnych náležitostí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-31DM-1401 a jej prílohy, t.j.  spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci výzvy a odstránenie preklepov, gramatických chýb a chýb v písaní.


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza:

– Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-31DM-1401

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–31DM–1401;

– Príloha č. 4 Výzvy – Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

———————————————————————————————————————————————————

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP v znení usmernenia č.1 (PDF)


PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár ŽoNFP (PDF)

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

a. príloha č. 1 – Opis projektu (RTF) 

b. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu (XLS)

c. príloha č. 5 – Finančná analýza projektu (XLSX) 

d. príloha č. 6 – Index bonity (XLSX)

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že dňa 25. novembra 2014 bol opravený nedostatok v súbore prílohy č. 6 – Index bonity (formát MS Excel) uložený na tejto webovej stránke. Tento spočíval v nepresnom doplňujúcom údaji riadku súvahy (nesprávny popis: krátkodobé pohľadávky – S_032; zásoby – S_047), v ktorom žiadatelia nájdu požadovanú položku v rámci účtovnej závierky za rok 2011 (správny popis: krátkodobé pohľadávky – S_031; zásoby – S_046).

e. príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (RTF)

f.  príloha č. 14 – Doklad podľa zákona posudzovaní vplyvov na životné prostredie (DOC)

g. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy (RTF)

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-31DM-1401 v znení usmernenia č.1 (PDF)

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh v znení usmernenia č.1 (ZIP)

5. Hodnotiace kritériá (PDF)

6. Výberové kritériá (PDF)

7. Predbežná informácia pre žiadateľov o centrálnej databáze vylúčených subjektov (PDF)


Kompletná dokumentácia k výzve KaHR-31DM-1401 v znení usmernenia č.1 (ZIP)

 

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu