Výzva KaHR-21SP-1202

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 23. marca 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Kód výzvy KaHR–21SP–1202

Celkové alokované prostriedky: 34 000 000 €

Výzva bola dňa 3. 5. 2012 zrušená


Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo dňa 3. 5. 2012 o zrušení výzvy KaHR-21SP-1202.

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21SP-1202, zverejnené 3. 5. 2012

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2012   Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci, kód výzvy KaHR – 21SP – 1202 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je zmena oprávnenej aktivity výzvy č. 5 výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody; a to v nadväznosti na Výberové kritérium e) pre rozvody tepla.

Vzhľadom na skutočnosť, že usmernením dochádza k zmene podmienok poskytnutia pomoci (oprávnenosť aktivít projektu), na základe Zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, § 13, zverejnením usmernenia zároveň dochádza k zrušeniu výzvy.

Znenie Usmernenia č.1

Cieľ pomoci

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie ako aj úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnenými žiadateľmi sú podniky súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2011.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú:

a) Mikro, malí a strední podnikatelia (ďalej len „MSP“)
b) Veľkí podnikatelia (Ide o podnikateľa v zmysle  §  2  ods.  (2)  Obchodného  zákonníka  Slovenskej  republiky,  ktorý  nespadá pod definíciu MSP, nezamestnáva viac ako 1000 zamestnancov a výška  jeho ročného obratu nepresiahne 50 mil. EUR.) – nové

Oprávnenené projekty

1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:

  • zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov,
  • rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov,
  • rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia.

2. rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív za účelom zvýšenia energetickej účinnosti, alebo za účelom využitia biomasy;

3. rekonštrukciu a modernizáciu systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;

4. zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií;

5. výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody;

6. využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba:

  • malých vodných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom do 2 MW;
  • zariadení na energetické využitie biomasy s využitím tepla s minimálnym inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a maximálnym inštalovaným výkonom 30 MWt alebo 10 Mwe; – nové
  • zariadení na výrobu biometánu;zariadení na energetické využitie bioplynu, biometánu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo skládkového plynu;
  • zariadení na využitie aerotermálnej alebo hydrotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
  • zariadení na energetické využitie geotermálnej energie s priamym využitím  geotermálnej energie, alebo s použitím tepelného čerpadla; uvedené nezahŕňa prieskumné  vrty.

Súčasťou oprávnených projektov podľa bodov 2 a 6 môže byť aj:

vybudovanie prípojky pre zariadenie na výrobu elektriny do lokálnej alebo regionálnej distribučnej sústavy.

Forma, výška, intenzita pomoci a spôsob financovania

Na pomoc v rámci tejto výzvy sú určené finančné prostriedky vo výške 34 000 000 EUR.

Pomoc je poskytovaná formou NFP, ktoré sa poskytuje refundáciou (spôsob financovania) na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Účtovné doklady preukazujú výšku výdavkov.

Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 EUR.

Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nepresiahne 2 mil. EUR.

Maximálna intenzita pomoci závisí od miesta realizácie projektu. V regiónoch:

• Stredné Slovensko a Východné Slovensko nesmie presiahnuť 50%,

• Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja) nesmie presiahnuť 40%

Miesto realizácie projektu

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc oprávneným žiadateľom, ktorí plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov v jednom z uvedených regiónov patriacich pod Cieľ Konvergencia :

– Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj);

– Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj);

– Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

Doba fyzickej realizácie projektu

Doba fyzickej realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

Bližšie informácie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

tel.: +421 / 2/ 58 248 401

fax: +421 / 2/ 53 421 019

e-mail: fondy@siea.gov.sk

internetová stránka: www.siea.sk

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 25. júna 2012.

Žiadost o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 25. júna 2012 do 16:00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA,

– alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 25. júna 2012 na vyššie uvedenú adresu SIEA

Na vonkajšom obale zásielky musí byť uvedené:

– kód výzvy: „KaHR-21SP-1202„;

– názov a adresa vykonávateľa (SIEA);

– názov a adresa žiadateľa;

– IČO žiadateľa;

– názov projektu;

– identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo);

– nápis „Žiadosť o NFP„;

– nápis „NEOTVÁRAŤ„.

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

– na získanie NFP nie je právny nárok;

– až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (www.mhsr.sk) a SIEA (www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

Dokumentácia pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

»   VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

PRÍLOHY VÝZVY:

1.   Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení dodatku č. 3 vrátane príloh)

2.   Formulár ŽoNFP

3.   Zoznam povinných príloh k ŽoNFP

4. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

a. príloha č. 1 –   Opis projektu

b. príloha č. 2 –   Krycí list prieskumu trhu

c. príloha č. 4 –   Podrobný rozpočet projektu

d. príloha č. 5 –   Finančná analýza projektu

e. príloha č. 6 –   Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

f. príloha č. 10 –   Čestné vyhlásenie žiadateľa

g. príloha č. 11 –   Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií

h.   Čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy

5.   Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–21SP–1202

6.  Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

7.   Hodnotiace kritériá

8.   Výberové kritériá

9.   Príručka ITMS PORTAL PO 2007-2013

10.   Užívateľská príručka MSP

11.   Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR–21SP-1202  (23,5 MB)