Výzva KaHR-12VS-0801

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 12. mája 2008 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Kód výzvy: KaHR – 12VS – 0801

Dátum ukončenia výzvy: 17. októbra 2008

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 1 400 000 000 Sk.

Cieľ:

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb prostredníctvom revitalizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít s pozitívnym dopadom na tvorbu nových pracovných príležitostí a podnikateľských aktivít v regiónoch.

Oprávnené aktivity:

V rámci tejto výzvy sú oprávnené aktivity zamerané na výstavbu a revitalizáciu infraštruktúry hnedých priemyselných parkov (rekonštrukcia a modernizácia, prípadne rozšírenie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie).

Forma pomoci:

Finančná pomoc je poskytovaná formou NFP. NFP sa poskytuje formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie. Pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov v nasledovnom pomere:

 

• maximálne 95% z oprávnených výdavkov projektu

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu

• minimálne 5% z vlastných zdrojov žiadateľa

Dĺžka trvania projektu

Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 36 mesiacov

Výška pomoci

• Minimálna výška pomoci pre projekt je 200 000 EUR.

• Maximálna výška pomoci pre projekt je 10 000 000 EUR,pričom

výška celkových výdavkov na projekt nemôže prekročiť 50 000 000 EUR.

Oprávnení prijímatelia:

vyšší územný celok (ďalej len „VUC“) založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších

územných celkov v znení neskorších predpisov

• obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

USMERNENIE č. 1

 

15. augusta 2008 vydalo MH SR usmernenie č.1.

 

Cieľ Usmernenia:

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 12VS – 0801 (ďalej len „výzva“) a aktualizovať prílohy k výzve. Usmernenie vychádza zo skúseností z programovacieho obdobia 2004-2006, ako aj zo skúseností v rámci iných výziev Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Zmeny príloh k výzve:

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:

 

* Žiadosť o NFP

* Príloha č. 3c) Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu

* Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza

* Príručka pre žiadateľa

 

Platnosť Usmernenia

 

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“). Všetky nové prílohy platia tiež dňom zverejnenia na stránkach MH SR a SARIO. Žiadatelia, ktorí vyplnili formuláre v staršom formáte a už podali svoje Žiadosti o NFP vykonávateľovi, nie sú týmto Usmernením viazaní. Cele znenie …

Zoznam dokumentov zverejnených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

Prílohy:

Znenie výzvy pre opatrenie 1.2

Formulár žiadosti o NFP

Príloha č.1 žiadosti o NFP – Opis projektu

Príloha č.10 žiadosti o NFP – Finančná analýza

Príloha č. 3c žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP

Príloha č.1 zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory povinné údaje

Príloha č.3 zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisovy vzor

Príručka pre žiadatela 1.2

Štatút Výberovej komisie

Rokovací poriadok Výberovej komisie

Hodnotiace kritéria