Vrátiť sa na normálnu verziu

Najčastejšie otázky k Výzve KaHR-13SP-1001

ZVEREJNENÉ 11. 8. 2010

1. Žiadateľ, ktorý sa zaoberá spracovaním zeleniny (ale nezaoberá sa činnosťou v prvovýrobe poľnohospodárskych produktov (touto činnosťou by sa zaoberal, keby predmetnú zeleninu pestoval) je považovaný v rámci výzvy KaHR-13SP-1001 za oprávneného žiadateľa?

Na tohto žiadateľa sa nevzťahuje definícia odvetvia, na ktoré sa poskytnutie pomoci nevzťahuje v zmysle podmienok výzvy KaHR-13SP-1001 a teda je oprávneným žiadateľom.

2. Sú oprávnenými nákladmi odpisy strojov, ktoré sú v súčasnom období vo vlastníctve žiadateľa a bude na nich vyrobený prototyp v rámci projektu?

Odpisy strojov, ktoré sú v súčasnej dobe vo vlastníctve žiadateľa nie sú oprávnenými nákladmi, nakoľko všetky výdavky musia byť obstarané cez OVS ( tým pádom nemôžu byť kupované skôr). Ak sa taktiež takéto nástroje a vybavenie (vrátane nehmotného majetku) nepoužívajú na výskumný projekt počas celej doby ich životnosti za oprávnené sa považujú jedine náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke výskumného projektu, vypočítané na základe platných účtovných postupov.

3. Žiadateľ,  ktorý ako živnostník by dostal dotáciu v rámci predmetnej výzvy, môže uvedená s.r.o. preúčtovať oprávnené náklady, tak aby boli uznané v rámci výzvy?

Nie, nie je to možné.

4. V rámci výzvy KaHR-13SP-1001 je potrebné, aby riešitelia boli zamestnaní na plný úväzok, alebo stačí na čiastočný úväzok?

Riešiteľ musí byť zamestnaný na plný úväzok, nestačí na čiastočný úväzok, pričom jeho pracovná náplň musí byť (v pracovnej zmluve, alebo v prílohe pracovnej zmluvy) zameraná na výskumno-vývojové práce.

5. Musia byť budúci riešitelia zamestnancami žiadateľa v dobe podávania ŽoNFP, alebo stačí až od dátumu začiatku realizácie projektu?

Tieto údaje uvádzate v samotnej ŽoNFP, čiže keď sa projekt podáva , už tam musia byť tieto údaje zakomponované.

6. Ako žiadateľ dokladuje finančné prostriedky a ako staré môže byť potvrdenie?

Predložením potvrdenia komerčnej banky (napr. výpis z účtu resp. doklad z banky o disponibilnom zostatku na účte) nie starším ako 10 pracovných dní ku dňu predloženia ŽoNFP, že žiadateľ disponuje potrebnou výškou finančných prostriedkov – Príloha č.6.

7. Sú jazykové kurzy, návšteva veľtrhov, zahraničné služobné cesty oprávneným výdavkom?

Jazykové kurzy, zahraničné služobné cesty, návšteva veľtrhov patrí medzi neoprávnené výdavky.

8. Je nákup laboratórnych prístrojov oprávneným výdavkom?

V prípade nákupu laboratórnych prístrojov sú oprávnené jedine vtedy, ak spĺňajú časť G2 Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pričom cena je definovaná podľa § 25 ods.(5) písm.a) zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ak sa takéto prístroje nepoužívajú na výskumný projekt počas celej doby ich životnosti za oprávnené sa používajú jedine náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke výskumného projektu, vypočítané na základe platných účtovných postupov.

9. Je vývoj softvérového a prístrojového vybavenia oprávnený výdavok v rámci výzvy KaHR-13SP-1001?

Projekt zameraný na vývoj softveru v zmysle Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja oprávnený nie je.