SIEA privítala účastníkov programu Civil Servants Mobility Program 2021 z Gruzínska a Kosova

Medziinštitucionálna koordinácia a podporné programy v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku boli predmetom diskusie predstaviteľov štátnej a verejnej správy z Gruzínska a Kosova, ktorí sa 11. septembra 2021 stretli so zástupcami SIEA počas študijnej cesty organizovanej v rámci Civil Servants Mobility Programu 2021.

Cieľom programu, ktorý financuje Medzinárodný vyšehradský fond, je vzdelávanie zástupcov verejnej správy krajín V4 a západného Balkánu prostredníctvom organizovania študijných pobytov. Aktivity programu na Slovensku zabezpečuje výskumné centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).

Členovia delegácie z Gruzínska a Kosova na Slovensku absolvovali sériu stretnutí s reprezentantmi a expertmi zo slovenských inštitúcií a podnikateľských subjektov.

Počas stretnutia v SIEA účastníkov študijnej cesty informovali riaditeľ sekcie inovácií Artur Bobovnický a projektový manažér odboru medzinárodnej spolupráce SIEA Ján Magyar o činnostiach a programoch, ktoré SIEA administruje v oblasti energetickej efektívnosti, podpory OZE a inovácií. V rámci diskusie sa účastníci zaujímali aj o praktické poznatky z procesu transpozície smerníc EÚ a z iných legislatívnych predpisov, ako aj o ich premietanie do činnosti a podporných programov. Rozhovory sa zamerali aj na procesy monitorovania energetickej efektívnosti, vykazovania úspor a zapracovanie povinností poskytovania údajov do legislatívnych predpisov, procesy súvisiace s energetickou certifikáciou budov,  nástroje používané pri informovaní laickej i odbornej verejnosti a vzdelávaní špecialistov v energetike.

Záverečná časť sa zamerala na identifikovanie výziev v súvislosti s dosahovaním úspor energie a zásobovaním energiou v blízkej budúcnosti, perspektívnymi oblasťami a aplikáciami nových technológií v praxi, ako sú napr. vodík, budovanie elektrickej infraštruktúry pre elektromobilitu ako aj možnostiam ďalšej spolupráce a transferu znalostí so SIEA.