SIEA predstavila možnosti energetického zhodnocovania odpadu v Bratislavskom kraji

Zvýšenie kapacity spaľovne, spoluspaľovanie, či zber a zhodnotenie bioodpadu. To sú návrhy v rámci Regionálneho akčného plánu udržateľného odpadového hospodárstva pre Bratislavský kraj, ktorý prezentovala SIEA počas seminára. Uskutočnil sa 3. mája 2012 v Bratislave v rámci medzinárodného projektu Waste to Energy (W2E).

Na seminári sa stretli odborníci nielen z Bratislavského kraja, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, odpadového hospodárstva a energetického zhodnocovania odpadu. Svoje zastúpenie tu mala aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), s ktorou SIEA nadviazala spoluprácu v rámci projektu W2E už začiatkom roka 2011. Nechýbali zástupcovia z Regionálnej energetickej agentúry v Šali, ktorá sa spolu so SIEA podieľa na realizácii projektu W2E ako ďalší slovenský partner. Podujatie bolo súčasne aj záverečným stretnutím projektu W2E, ktorý je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom v rámci programu INTERREG IVC.

IMGP3208.jpgIMGP3197.jpgDSCN0178_upr.jpgIMGP3218.jpgIMGP3222.jpgIMGP3234.jpgIMGP3244.jpgIMGP3261.jpg

Regionálny akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva

Návrh dokumentu vytvorila SIEA v spolupráci so zahraničnými partnermi z členských krajín EÚ Švédska, Spojeného kráľovstva, Talianska, Poľska, Maďarska a Rumunska. Viac ako dvojročná spolupráca dávala partnerom projektu priestor pre rozvoj regionálnych aktivít s cieľom vymeniť si skúsenosti a identifikovať osvedčené postupy v oblasti energetického zhodnocovania odpadu.

 

Regionálny akčný plán vychádza z odporúčaní tzv. metodického nástroja, ktorý má formu elektronického hodnotiaceho dotazníka. Slúži na mapovanie hlavných odpadových tokov, pričom najväčšia pozornosť je venovaná práve komunálnemu odpadu. Nástroj bol vytvorený na základe dvoch základných dokumentov, Stratégie Európa 2020 a Smernice č. 2008/98/ES o odpadoch. Obsahuje tiež opatrenia vyplývajúce z hierarchie odpadového hospodárstva. Môže ho použiť ktorýkoľvek región EÚ. Dostupný je v angličtine na nasledujúcej linke.

 

Opiera sa tiež o Program odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2011 – 2015, ktorý bol schválený 22. februára 2012 a podľa ktorého sa, v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, vypracovávajú krajské plány rozvoja odpadového hospodárstva.

 

Plán načrtáva viacero hlavných otázok, ktoré je podľa členov projektového tímu a externých odborníkov projektu W2E vhodné prehodnotiť, nakoľko môžu prispieť k zlepšeniu odpadového hospodárstva v Bratislavskom kraji.

Situácia v Bratislavskom kraji

Celkom sa v Bratislavskom kraji,  podľa údajov Štatistického úradu a SAŽP, v roku 2010 vyzbieralo 253 200 ton komunálneho odpadu. To je viac ako 400 kg na obyvateľa. Hoci je nevytriedený komunálny odpad termicky zneškodnený v mestskej spaľovni Bratislava, viac ako 40 percent komunálneho odpadu v tomto kraji končí na skládkach.

 

Bratislavská spaľovňa, s ročnou kapacitou 135 000 ton odpadu, spaľuje len odpad vyzbieraný na území hlavného mesta. A aj napriek tomu, že sa spaľovaním tuhého komunálneho odpadu získava teplo a elektrina, súčasná energetická účinnosť neradí bratislavskú spaľovňu medzi zariadenia na zhodnocovanie odpadu kategórie R1 (v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch). Pritom od jej uvedenia do prevádzky v roku 2002 sa v turbogenerátore za 8 rokov vyrobilo 313 609 MWh elektriny, ktorej časť sa odvádza do distribučnej siete ZSE. Jedným z problémov je nevyužité teplo získané pri spaľovaní odpadu. Chýba prístup k tepelnej prenosovej sústave a tiež povinnosť takto vyrobené teplo odoberať. Na Slovensku totiž odpad stále nie je považovaný za alternatívny zdroj energie. Pritom  tak, ako iné inovatívne technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie, je nevyhnutné podporiť aj zhodnocovanie odpadu.

Možnosti energetického zhodnocovanie odpadu v Bratislavskom kraji
Zvýšenie kapacity spaľovne

Zvýšenie energetickej účinnosti Spaľovne odpadov – Bratislava si v prvom rade vyžaduje zabezpečiť maximálne využitie vyrobeného tepla a v neposlednom rade jej ďalšiu rekonštrukciu. Inštaláciou 3. kotla a 2. turbogenerátora má bratislavská spaľovňa predpoklad stať sa rovnocenným zariadením na energetické zhodnocovanie odpadov v zmysle európskej legislatívy. Tento krok si bude vyžadovať ďalšie investičné náklady. Avšak zvýšením kapacity spaľovne sa zároveň otvoria možnosti efektívnej a bezpečnej likvidácie odpadov aj pre ostatné okresy Bratislavského kraja – Pezinok, Malacky a Senec. Tento krok by bol v súlade s POH SR 2011 – 2015 a s prioritami odpadového hospodárstva schválenými v rámcovej smernici o odpadoch.

 

Ani tu však netreba zabúdať na druhú stranu mince. Doprava odpadu do hlavného mesta môže zároveň prispieť k zvýšeniu už teraz značne frekventovanej premávky v Bratislave a s ňou spojenému nárastu emisií do ovzdušia. Za zváženie stojí, či sa dá nájsť zlatá stredná cesta.

Spoluspaľovanie v cementárskom priemysle

Ďalším optimálnym spôsobom energetického zhodnocovania komunálneho odpadu v Bratislavskom kraji je jeho spoluspaľovanie v cementárni Rohožník nachádzajúcej sa v okrese Malacky. Spoločnosť Holcim Slovensko a.s., ktorá cementáreň prevádzkuje, využíva spoluspaľovanie alternatívnych palív z odpadu už od r. 1993. Ročná kapacita je takmer 200 000 ton. Ani tento spôsob sa však nezaobíde bez počiatočných investícií. Pred samotným zhodnotením v cementárni musí prejsť komunálny odpad mechanicko-biologickou úpravou – triediacou linka, kde sa z komunálneho odpadu vyseparujú inertné a biologicky rozložiteľné zložky. Nadsitná frakcia sa použije na výrobu tuhého alternatívneho paliva (TAP) a podsitná sa ukladá na skládky. Takýmto spôsobom je možné znížiť hmotnostný podiel skládkovaného odpadu o približne 50 percent.

 

Cementárne sa stali za posledné roky súčasťou štruktúry odpadového hospodárstva a dokážu poskytnúť efektívne riešenia na zhodnocovanie odpadov v regiónoch Slovenska. Väčšia podpora nového systému nakladania s komunálnym odpadom sa očakáva s príchodom nového zákona, ktorý v sebe zahŕňa zákon o odpadoch, zákon o obaloch a zákon o poplatkoch za ukladanie odpadov na skládky.

Zber a zhodnocovanie bioodpadu

Pre bioodpad z komunálnej sféry, ktorý okrem iného zahŕňa aj reštauračný a kuchynský odpad, platia prísne hygienické a veterinárne podmienky ako s ním nakladať. Napriek tomu povinnosť zaviesť zber a systematické zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Bratislavskom kraji so sebou prináša ďalšie možnosti jeho energetického zhodnocovania. A to vybudovaním zodpovedajúcej bioplynovej stanice v regióne využívajúcej moderné technológie anaeróbnej fermentácie bioodpadov, ktoré podporuje aj nový POH SR pre 2011 – 2015.

 

Ďalšou nezanedbateľnou možnosťou je kofermentácia bioodpadu s čistiarenskými kalmi v existujúcich čistiarňach odpadových vôd, ktoré musia spĺňať prísne podmienky. Takto možno vyrobiť organické hnojivá a bioplyn. Jeho spaľovaním sa získava elektrina a teplo, čistením zase palivá pre automobily a pod. Investičné náklady sú síce vysoké, ale životnosť sa odhaduje až na 30 rokov.

 

Možností ako odkláňať odpad zo skládok a vyrobiť z neho energiu je v Bratislavskom kraji niekoľko. Rozvoj nového systému nakladania s komunálnym odpadom si v každom prípade vyžaduje nemalé investície. Účinným ekonomickým nástrojom, ktorý pomôže podporiť nové technológie energetického zhodnocovania odpadu, by bezpochyby mohli byť vyššie poplatky za uloženie odpadu na skládkach. Zmeny má priniesť nový zákon o odpadoch, ktorý transponuje 13 smerníc Európskej únie, a ktorý nás možno konečne posunie vpred.

 

Prezentácie zo seminára

Ďalšie informácie a kontakt na odborníkov, ktorí sa stretnutia v rámci projektu W2E zúčastnili, môžete nájsť v nasledovných prezentáciách:

IMGP3285.jpgIMGP3290.jpgIMGP3313.jpgIMGP3327.jpg

Projekt Waste to Energy (W2E)
Ing. Ivana Ďuricová, PhD., projektová manažérka SIEA
Program odpadového hospodárstva 2011 – 2015
Ing. Elena Bodíková, PhD., riaditeľka COHEM SAŽP, Bratislava
Spaľovňa odpadov Bratislava
Ing. Roman Achimský, generálny riaditeľ OLO, a.s. Bratislava
Využitie energetického potenciálu komunálnych odpadov – najjednoduchšia cesta od zneškodnenia k zhodnoteniu odpadov
Ing. Peter Plekanec, generálny riaditeľ ENEX trade, Trenčín
Nové trendy vo využívaní odpadov v cementárskom priemysle
Ing. Juraj Číž, ecorec Slovensko, Pezinok
Energetické zhodnocovanie bioodpadov v čistiarňach odpadových vôd a bioplynových staniciach
doc. Ing. Igor Bodík, PhD., FCHPT STU Bratislava
Normy na tuhé alternatívne palivá
Ing. Eva Marsová, SÚTN Bratislava
Regionálny Akčný plán udržateľného odpadového hospodárstva pre Bratislavský kraj a okres Šaľa
Ing. Peter Benko, INECS Bratislava