Projekt TOGETHER upozorňuje, že šetriť energiu vo verejných budovách môžu do veľkej miery aj ich užívatelia

O možnostiach, ako ovplyvniť spotrebiteľské správanie a zvyky v oblasti využívania energie, sa hovorilo na medzinárodnom workshope, ktorý sa v rámci projektu TOGETHER uskutočnil 10.apríla2018 v Maribore.

 

Súčasná hospodárska situácia vytvára tlak na verejné inštitúcie na obmedzovanie investícií do zvyšovania energetickej efektívnosti budov. Stredná Európa pociťuje nedostatok holistických prístupov a nedostatok zdrojov, ktoré by pomohli priniesť energeticky efektívne riešenia. Projekt TOGETHER – TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction pomáha meniť pohľad z fragmentovaného na celkový a definuje vzťahy medzi fyzikálnym priestorom, modernými technologickými zariadeniami a užívateľským správaním. Slovenská inovačná a energetická agentúra je jedným zo siedmich partnerov projektu.

 

Medzinárodný workshop, ktorý sa konal na Fakulte energetických technológií Univerzity Maribor, umožnil odborníkom a ambasádorom vhodných prístupov prezentovať metódy a prístupy pre úspešnú zmenu spotrebiteľského správania a chápania potrieb pre efektívnu spotrebu energie. Diskutovalo sa taktiež o podporných aktivitách pre efektívne používanie energie vo verejných budovách, nástrojoch na efektívne riadenie dopytu a prístupoch založených na technologických zariadeniach.

 

„Skúsenosti nám ukazujú, že aj keď potenciál na obmedzenie spotreby je jasný a veľký, zníženie spotreby neprichádza samo od seba,“ povedal Antonio Zonta, riaditeľ odboru nehnuteľností a verejného obstarávania Provincie Treviso a hlavný partner projektu Together (Taliansko). „Nie je to len o kombinácii najlepších technoIógií, ale aj o správaní sa jednotlivcov. Sú to ľudia a nie budovy, kto šetrí energiu.“

 

Janez Petek, riaditeľ Miestnej energetickej agentúry Spodnje Podravje (Slovinsko) prezentoval projekt „Premakni porabo“, ktorý je časťou väčšieho, 3-ročného slovinsko-japonského projektu smart siete a smart komunity. Francesco Molinari z Politechniky Milano (Taliansko) vo svojej prednáške vysvetlil, že „ľudia vytvárajú svoju energetickú kultúru na interakciách noriem, materiálnej kultúry a skúseností. Všetky tri komponenty treba pochopiť aby bolo možné zhodnotiť správanie sa jednotlivca v oblasti efektívneho využívania energie. „

 

Druhú časť otvoril Fabio Dandri z Energetickej agentúry regiónu Friuli Venezia Giulia (Taliansko), s predstavením DSM – Riadenie na strane dopytu a iniciatív pre riadenie spotrebiteľského správania k spotrebe energie. Jure Vetršek z Inštitútu pre inovácie a rozvoj Univerzity Ljubljana (Slovinsko) sústredil pozornosť na fakt, že „spotrebiteľ je centrum ekosystému budovy a je nevyhnutné použiť interdisciplinárny prístup, ak majú byť výzvy v oblasti energetickej efektívnosti vhodne zodpovedané“. Vlasta Krmelj z Energetickej agentúry Podravje – Inštitútu udržateľnej spotreby energie (Slovinsko) prezentoval skúsenosti s vplyvom, aký majú používatelia na spotrebu energie a podčiarkol, že „systém monitoringu a verifikácie výkonnosti je základom pre implementáciu energeticky efektívnych opatrení“. Tamas Csoknyai z Technickej university v Budapešti, (Maďarsko) prezentoval medzinárodný projekt „Greenplay“, v rámci ktorého bola s cieľom zmeniť spotrebiteľské správanie vlastníkov obytných budov vyvinutá hra Apolis Planeta. Na záver druhej časti workshopu Damijan Mumel z Ekonomickej fakulty Univerzity Maribor, (Slovinsko) predniesol prednášku o zvykoch a prezentoval multi-kriteriálny model merania správania sa.

 

Tretiu časť medzinárodného workshopu otvoril Peter Virtič z Fakulty energetiky Univerzity Maribor (Slovinsko) s prezentáciou o zlepšení energetickej efektívnosti monitorovaním spotreby. Jure Jazbinšek z Jadrovej elektrárne Krško (Slovinsko) prezentoval mapu energetickej spotreby v Európe a testoval s účastníkmi simulátor jadrovej elektrárne. Na záver workshopu sa počas panelovej diskusie členovia projektového konzorcia a kľúčoví stakeholderi na národnej a medzinárodnej úrovni podelili o skúsenosti pri implementovaní projektových aktivít a tvorbe vízie tohto projektu.

 

Projekt TOGETHER, ktorý je súčasťou programu INTERREG CENTRAL EUROPE 2014–2020, má za cieľ iniciovať v oblasti verejnej správy v Strednej Európe zlepšenie energetickej účinnosti budov zapojením užívateľov do energetického managementu a zmeniť víziu pohľadu na budovy ako na komplex funkcií a vzťahov medzi fyzickým priestorom, technologickými zariadeniami a potrebami správania užívateľov.

Together_Maribor_2.jpg