Projekt TOGETHER ukazuje, ako motivovať užívateľov verejných budov k úsporám energie

 

Ukázať, ako sa môže znížiť dopyt po energii a meniť chovanie spotrebiteľov vo verejných budovách, bolo cieľom medzinárodného workshopu, ktorý v rámci medzinárodného programu TOGETHER zorganizovala Energetická agentúra Vysočiny v Jihlave.


Na workshope sa prezentovalo, čo je možné dosiahnuť v oblasti verejnej správy zvyšovaním energetickej účinnosti a znižovaním spotreby energie prostredníctvom využívania energetických služieb so zárukou (Energy Performance Contracting) a realizáciou energetických úspor zmenou správania užívateľov budov (Demand side management, DSM). Rozoberali sa vplyvy a výsledky rôznych podnetov na zmenu správania, ako sú napríklad finančná podpora či vzdelávanie v tejto oblasti. Predstavené boli aj viaceré príklady z praxe týkajúce sa možných riešení a techník pre zapojenie užívateľov budov do opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti.
Na projekte TOGETHER (Towards a Goal of Efficiency Through Energy Reduction), ktorý je súčasťou medzinárodného programu INTERREG CENTRAL EUROPE 2014–2020, sa podieľa spolu s ďalšími siedmimi partnermi zo šiestich krajín aj Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

Workshop, ktorý sa uskutočnil 22.5.2017 v priestoroch Krajského úradu Kraja Vysočina, otvoril pán Pavel Pacal, námestník Hejtmana Kraja Vysočina. Nasledovali príspevky koordinátora projektu TOGETHER z Provincie Treviso (IT) Antonia Zontyho a Libora Gažoviča zo SIEA (SK). Expert na behaviorálne DSM Manuel Nina (PT) predstavil praktické príklady týkajúce sa možných riešení a techník pre zapojenie užívateľov budov do opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti. Workshop bol uzavretý prezentáciou dvoch európskych projektov zameraných na energetickú účinnosť v rámci zložky týkajúcej sa chovania, konkrétne projektu podporeného z programu HORIZON 2020 “Greenplay” a projektu financovaného prostredníctvom Interreg CENTRAL EUROPE “Energy @ School Project”.

 

Projekt TOGETHER, ktorý je súčasťou programu INTERREG CENTRAL EUROPE 2014–2020, má za cieľ iniciovať v oblasti verejnej správy v Strednej Európe zlepšenie energetickej účinnosti budov zapojením užívateľov do energetického managementu a zmeniť víziu pohľadu na budovy ako na komplex funkcií a vzťahov medzi fyzickým priestorom, technologickými zariadeniami a potrebami správania užívateľov.