Projekt LEAP4SME pripravil praktickú príručku pre energeticky efektívnejšie podnikanie

Pomoc pri identifikácii príležitostí, ako môžu malé a stredné podniky (MSP) znížiť spotrebu energie, ponúka medzinárodný projekt LEAP4SME, na ktorom spolupracuje aj Slovenská inovačná a energetická agentúra. K dispozícii je praktická príručka pre energeticky efektívnejšie podnikanie – Energetické audity.

Na príprave príručky sa podieľalo deväť národných energetických agentúr, ktoré sa v roku 2020 spojili v snahe podporiť európske krajiny pri tvorbe a zlepšovaní efektívnych politík pre MSP. Hlavnými cieľmi projektu LEAP4SME, ktorý je financovaný z programu Horizon 2020, je identifikovať bariéry brániace zavádzaniu energeticky efektívnych opatrení, vykonávaniu energetických auditov a implementácii nákladovo efektívnych, odporúčaných úsporných opatrení a následne zmobilizovať súkromný sektor a navrhnúť efektívne riešenia na dosiahnutie ako energetických tak aj neenergetických prínosov.

Príručka Energetické audity na 38 stranách ponúka stručné vysvetlenie, ako môžu energetické audity pomôcť malým a stredným podnikom stať sa energeticky efektívnejšími. Úlohou energetického audítora je analyzovať informácie o aktuálnom stave a spotrebe energie v podniku, na základe ktorých navrhne nákladovo efektívne opatrenia na úsporu energie. Zatiaľ čo pre veľké podniky je vykonávanie energetických auditov povinné, malé podniky si v minulosti nechávali audity zvyčajne spracovať predovšetkým v prípadoch, ak žiadali o podporu na realizáciu úsporných opatrení v tejto oblasti. Zámerom projektu je priblížiť  sprístupniť benefity energetických auditov aj MSP, aby boli informovaní, môžu znížiť spotrebu a účty energiu znížením prevádzkových nákladov.

Súčasťou príručky  sú informácie, ako dôsledný audit zvyčajne prebieha, aké údaje a informácie audítorov zaujímajú a aké merania sú vhodné a nevyhnutné. Okrem toho obsahuje prehľad čo je užitočné zvyčajne skontrolovať a sledovať, ale aj aké sú typické príležitosti na zníženie spotreby. Tie sú v príručke rozdelené podľa jednotlivých miest spotreby, samostatné odporúčania sú pre časť budovy, osvetlenie, vykurovanie a kotly, vetranie a klimatizáciu, čerpadlá, mrazenie a chladenie, technologické procesy, stlačený vzduch a dopravu. Identifikované príležitosti nemusia byť nutne spojené s investíciami do technológie. V mnohých prípadoch sa úsporné odporúčania týkajú aj zmeny správania alebo manažmentu.

Podnikatelia pri výbere vhodného poskytovateľa môžu použiť zoznam energetických audítorov, ktorý SIEA vedie https://www.siea.sk/vzdelavanie-a-skusky/energeticky-auditor/zoznam-energetickych-auditorov/ .

Na stiahnutie: Príručka

Viac informácií o projekte LEAP4SME nájdete na https://www.siea.sk/medzinarodne-projekty/aktualne-projekty/leap4sme/ alebo https://leap4sme.eu/

 

Kontakt:

Stanislav Laktiš

Stanislav.laktis@siea.gov.sk

+421 918 857 550