Prezentácie z prvého stretnutia odbornej skupiny „Udržateľná energia“

Medzinárodný projekt Zelená dohoda pre budovy (Green Deal for Buildings) má za sebou úvodné stretnutie Odbornej skupiny „Udržateľná energia”, ktoré pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako jej gestor.

Cieľom medzinárodného projektu Green Deal for Buildings je prostredníctvom diskusie so stakeholdermi pripraviť na Slovensku a v Českej republike implementáciu Iniciatívy inteligentného financovania inteligentných budov okrúhle stoly

Na témy zamerané na udržateľnú energetiku diskutovalo 22. februára 2022, naživo, ale aj online, 14 stakeholderov z verejného a súkromného sektora a zástupcovia konzorcia projektu. Odborníci z úradu vlády, ministerstiev, verejnej správy, akademickej obce a organizácií pôsobiacich v tejto oblasti sa oboznámili s cieľmi a rozsahom projektu. Počas diskusie sa venovali návrhom piatich základných tematických okruhov, ktorým sa budú venovať na ďalších stretnutiach.

Témy projektu:

  • Energeticky pozitívne štvrte
  • Spotrebitelia na trhu s energiami-energetické komunity, energetická chudoba
  • Energetické služby pre spotrebiteľov v bytových a komerčných budovách a MSP
  • Trvalá udržateľnosť technológií OZE a palív
  • Legislatíva a politické nástroje.

Členovia odbornej skupiny „Udržateľná energia“ uvítali možnosť zúčastniť sa multilaterálnych diskusií. Ďalšie zámery projektu a možnosti spolupráce  na zásadné témy z pohľadu energetiky, stavebníctva a financovania preberú na spoločnom stretnutí s odbornou skupinou pre stavebníctvo a hodnotový reťazec a odbornou skupinou pre financovanie udržateľných investícií.

 

Prezentácie  z prvého stretnutia pracovnej skupiny „Udržateľná energia“

 

Všetky dôležité informácie o projekte a jeho aktivitách, výstupy z diskusných platforiem, nájdete na www.greendeal4buildings.eu   “