Prezentácie z Národného informačného dňa programu Inteligentná energia – Európa II


O finančné prostriedky v indikatívnej výške 65 miliónov eur sa môžu  uchádzať oprávnení žiadatelia do 8. mája 2013 v rámci novej výzvy Európskej komisie. V súvislosti s jej zverejnením sa 29. januára 2013 konal Národný informačný deň ku komunitárnemu programu Inteligentná energia – Európa II (IEE II), 2007 – 2013. Podujatie organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

 1.jpg2.jpg3.jpg

 

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 70 predstaviteľov zo súkromného aj verejného sektora. Otvorila ho Alena Žáková, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov v energetike Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Zamerala sa na aktuálny vývoj a výzvy v oblasti energetickej efektívnosti, najmä v súvislosti s plánovanou transpozíciou smernice 2012/27/EÚ.  Miroslav Mariáš z MH SR venoval predstaveniu priorít a cieľov tejto novej smernice o energetickej efektívnosti, ktorá je prvým krokom zlučovania predpisov venovaných úsporám energie. Na Slovensku je podľa neho v súvislosti s jej transpozíciou možné očakávať najmä aktualizáciu Koncepcie energetickej efektívnosti a novelizáciu zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti. Z prezentácie Kataríny Korytárovej sa mohli prítomní dozvedieť o štatistickej úspešnosti slovenských subjektov v programe IEE II, ktorá je dlhodobo nad priemerom iných krajín EÚ.

 

Samotnú výzvu na podávanie návrhov projektov na rok 2013 predstavil Roman Doubrava z generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku (DG ENER, oddelenie energetickej efektívnosti).

 

Slovenské subjekty (vrátane miest, obcí a regiónov) môžu žiadať o grant v štyroch tématických oblastiach:

  • SAVE (energetická efektívnosť),
  • ALTENER (využívanie obnoviteľných zdrojov energie),
  • STEER (energetická efektívnosť a alternatívne palivá v doprave) a
  • INTEGRATED (prierezové aktivity, napr. energetická efektívnosť a využívanie OZE v budovách, podpora miestnych investícií v energetike a iné).

V rámci IEE II môžu slovenské samosprávy žiadať o podporu projektov zameraných na prípravu investičných zámerov z tzv. iniciatívy MLEI (Mobilizácia miestnych investícií v energetike), ako aj z finančného mechanizmu ELENA.

 

Novinkou tohtoročnej výzvy je možnosť štátnych orgánov a organizácií žiadať o finančnú podporu pre tzv. strategické iniciatívy v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE na prípravu stratégií, plánov, spracovanie údajov či analýz, ktoré sú potrebné pre riadnu implementáciu smerníc a nariadení v týchto oblastiach. V poslednom príspevku prezentoval Tomáš Laurinc zo Slovenského centra čistejšej produkcie (SCPC) skúsenosti z realizácie projektu EINSTEIN. Prostredníctvom neho bol vytvorený verejne dostupný tzv. expertný systém pre dodávku tepelnej energie v priemysle.

Viac o komunitárnom programe IEE II

Komunitárny program IEE II je finančný mechanizmus EÚ zameraný na podporu opatrení a politík v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a alternatívnych palív v programovacom období 2007 – 2013. Sústredí sa na financovanie aktivít neinvestičného charakteru. Okrem projektov propagujúcich nové trendy, technológie, vzorce správania a postupy, program podporuje aj nové mechanizmy na financovanie prípravy projektov energetickej efektívnosti a využívania OZE na miestnej úrovni (MLEI, ELENA), analytické štúdie, ako aj zladené konania zamerané na podporu implementácie smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, smernice 2009/28/ES o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie a smernice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov.

 

Prezentácie z podujatia
Smernica o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ

Miroslav Mariáš, Ministerstvo hospodárstva SR

Účasť organizácií zo SR v programe IEE II

Katarína Korytárová, ministerstvo hospodárstva SR

Výzva na podávanie návrhov projektov IEE 2013

Roman Doubrava, DG ENER

Príprava návrhu projektu

Roman Doubrava, DG ENER

Skúsenosti s riešením projektu EINSTEIN

Tomáš Laurinc, SCPC