Prezentácie z konferencie Rok energetických auditov

 

Európska únia vyžaduje, aby si dali energetický audit urobiť všetky veľké podniky ešte tento rok. Audity budú po novom potrebovať aj podniky zaoberajúce sa výrobou a distribúciou energie. Bez auditov už nemožno žiadať ani o príspevky na úsporné opatrenia zo štrukturálnych fondov. Pre koho je audit aktuálny a ako môže podnikom pomôcť, je uvedené v prezentáciách, ktoré odzneli na konferencii „Rok energetických auditov“ počas výstavy RACIOENERGIA 25.3.2015 v Bratislave.

Konferenciu zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Prednášky si vypočulo 100 záujemcov. Najviac otázok v panelovej diskusii súviselo s cenou energetických auditov.  Hoci povinnosť zabezpečiť si energetický audit do 5. decembra 2015 platí pre všetky veľké podniky, neznamená to, že sa dá stanoviť jednotná cena za jeho vypracovanie. Cenník energetických auditov neexistuje.

Racioenergia_prednaska201508.jpgRacioenergia_prednaska201503.jpgRacioenergia_prednaska201502.jpgRacioenergia_prednaska201505.jpgRacioenergia_prednaska201506.jpgRacioenergia_prednaska201507.jpgRacioenergia_prednaska201509.jpg Racioenergia_prednaska201504.jpg

Ako opakovane zdôraznili odborníci na konferencii, najdôležitejšie je určiť rozsah povinného energetického auditu, od ktorého sa odvíja počet hodín, ktoré audítori musia analýzam venovať.  Finančný prínos precízne vypracovaného auditu môže viacnásobne prevýšiť cenu, ktorú podnikateľ za audit zaplatí. Ak je energetický audit vypracovaný dôsledne, môže byť veľmi dôležitým nástrojom pri rozhodovaní o budúcich investíciách podniku. Závery z diskusie sú zhrnuté v článku „Pri energetických auditoch sa oplatí trvať na kvalite„.

Pre koho  a kedy je energetický audit povinný, vo svojej prednáške zhrnula riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslava Šoltésová. V prednáške „O energetických auditoch aktuálne“ sa podrobne venovala aj pravidlám, poľa ktorých sa podniky delia na malé, stredné a veľké.

Ako sa postupuje pri energetickom audite, čo je obsahom písomnej správy z auditu a prečo sa zavádza súhrnný informačný list počas konferencie vysvetlil Jozef Chudej z Ministerstva hospodárstva SR. Tieto a ďalšie informácie sú súčasťou pripravovanej vyhlášky o energetickom audite, ktorej medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené koncom apríla. Pri navrhovaných opatrenia audítori tradične vyhodnocujú okrem zníženia spotreby energie aj ich finančnú náročnosť, ekonomickú návratnosť a prikladajú aj environmentálne hodnotenie. Jeho súčasťou musí byť množstvo znečisťujúcich látok a skleníkových plynov, emitované množstvo za kalendárny rok predchádzajúci spracovaniu energetické ho auditu a predpokladaný stav po realizácii opatrení. Tejto téme sa v prednáške venoval „Potenciál znižovania emisií pri opatreniach na úsporu energie“ podrobne venoval Pavol Kosa z Národnej energetickej spoločnosti.

Čo môžu zadávatelia od auditu očekávať a ako môžu napomôcť tomu, že audit bude pre nich prínosom, v prezentácie „Energetický audit nie je certifikát“ zhrnul Pavol Ilovič zo spločnosti EPI. Jeho odporúčania sú k dispozícii aj vo forme článku Ako spoznať spoľahlivého energetického audítora.

Keďže sa povinné  energetické audity po novom nebudú týkať len výrobných, ale aj administratívnych budov, posledná prednáška bola venovaná možnostiam úspor pri osvetlení, ktoré treba zabezpečiť vo všetkých prevádzkach. Aké sú požiadavky a najnovšie tredy pri zabezpečení osvetlenia, tiež rozdielny potenciál úspor pri výmene sveteľného zdroja, svietidla a celej osvetľovacej sústavy vysvetlil Zoltán Kováč zo Slovenských elektrární. V prednáške „Prečo sa oplatí investovať do moderného osvetlenia v priemysle a v službách“ hovoril aj o výsledkoch úspor pri konkrétnych projektoch. V tejto súvislosti spomenul program Zelená iniciatíva, ktorý tiež využíva energetický audit. V rámci programu môžu malí a strední podnikatelia do konca júna 2015 využiť úver s nenávratným finančným príspevkom do výšky 15 percent na projekty zameraé na zníženie spotreby energie alebo investície do nákupu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Pretože sa ustanovenia zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti týkajúce sa energetického auditu zaoberajú úpredovšetkým výrobnými prevádzkami, pripravila SIEA odporúčania pre energetických audítorov, ktorí budú navrhovať opatrenia v budovách.

Podrobnejšie informácie o auditoch a ďalšie texty na túto tému sú k dispozícii na stránke bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU v časti Podnikatelia, konkrétne v článku, ktorý sa venuje Zákon č. 321/2014 Z.z. – Energetický audit.

Prezentácie

Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR
O energetických auditoch aktuálne
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Ako postupovať pri energetickom audite
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR
Potenciál znižovania emisií pri opatreniach na úsporu energie
Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje
Pavel Ilovič, EPI, s.r.o., Banská Bystrica
Prečo sa oplatí investovať do moderného osvetlenia v priemysle a v službách
Zoltán Kováč, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

Konferenciu pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 133 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.