Prezentácie k výzve zameranej na rekonštrukciu verejného osvetlenia

Prinášame Vám prezentácie z konferencie Energeticky efektívne osvetlenie, ktoré sa priamo týkajú výzvy zameranej na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Konferencia Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015, ktorú Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, sa uskutočnila 9. a 10. júna 2015 v hoteli Grand v Jasnej. Konferenciu SIEA zorganizovala v spolupráci so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 230 účastníkov. Prednášky sa týkali možností podpory rekonštrukcie osvetlenia, legislatívnych požiadaviek, príkladov z praxe, ale aj nových trendov v osvetlení a výhod a obmedzení, ktoré sú s ich využívaním spojené. Mimoriadny záujem bol aj o panelovú diskusiu na tému Teória a prax pri návrhu a realizácii verejného osvetlenia na Slovensku.

Vzhľadom na to, že z kapacitných dôvodov nebolo možné uspokojiť záujem všetkých prihlásených, SIEA pripravila s rovnakou témou aj druhú, tento raz jednodňovú konferenciu Energeticky efektívne osvetlenie II, ktorá sa uskutoční 24. júna 2014 v hoteli Kaskády pri Sliači. Na podujatí odznejú vybrané prednášky z prvej konferencie a doplnené budú aj informácie týkajúce sa usmernenia k aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. Na konferencii je nutné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického formuláru, k dispozícii sú ešte posledné voľné miesta.

Vybrané prezentácie z Konferencie Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015, týkajúce sa aktuálnej výzvy KaHR-22VS-1501

Podmienky aktuálnej výzvy na rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štrukturálnych fondov
Jozef Nemec, MHSR
Odporúčania k vypracovaniu svetelno-technickej štúdie
Juraj Nistor, SIEA
Najčastejšie nedostatky pri verejnom obstarávaní
Drahoslava Belová, SIEA

Ostatné prezentácie z konferencie Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015 budú publikované po uskutočnení konferencie Energeticky efektívne osvetlenie II  v hoteli Kaskády.