seminár SIEA - Bratislava

Seminár „Úspory energie pod lupou“

 

Aké úspory priniesli zrealizované opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie? Potvrdili sa závery analýz odborníkov, naplnili sa očakávania užívateľov, dosiahli sa ciele projektov? Aj o tom sa hovorilo na seminári s názvom „Úspory energie pod lupou“, ktorý sa uskutočnil 20. apríla 2016 v Bratislave. K dispozícii sú prezentácie z podujatia.

 

Seminár organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá prevádzkuje monitorovací systém energetickej efektívnosti. Podujatie je určené pre všetkých, ktorí sa venujú monitorovaniu spotreby energie, pravidelne poskytujú údaje o plnení opatrení, resp. cieľov za jednotlivé rezorty alebo prevádzkujú verejné budovy.

Kvalitná obnova verejných budov sa nezaobíde bez energetického auditu, dôsledného projektu, nevyhnutného verejného obstarávania a kvalitnej realizácie. Obnovou by to však nemalo končiť. Dôležité je aj monitorovanie spotreby energie a overovanie výsledkov. Predovšetkým preto, aby prevádzkovateľ budovy vedel vyhodnotiť konkrétne prínosy. Relevantné informácie o plánovaných, modelových a dosiahnutých úsporách sú dôležité aj pre vyhodnocovanie plnenia cieľov úspor energie, ktoré boli v SR stanovené v Akčnom pláne energetickej efektívnosti na roky 2014-2016 s výhľadom do roku 2020. Na seminári odznejú aj informácie, aké úspory sa v Slovenskej republike dosiahli v jednotlivých sektoroch a ako sa na plnení cieľa podieľala obnova verejných budov.

Prednášky na seminári budú venované monitorovaniu úspor energie zhora nadol, ale aj zdola nahor, teda prostredníctvom konkrétnych projektov. Dozviete sa, ako prebieha na Slovensku pravidelné vyhodnocovanie opatrení energetickej efektívnosti na úrovni štátu, ale aj aké sú príklady dobrej praxe v zahraničí. Súčasťou seminára budú aj informácie o výsledkoch monitorovania spotreby energie vo verejných budovách a pripravené sú aj prehľady najčastejšie odporúčaných opatrení vo verejných budovách, ktoré vyplynuli z 250 energetických auditov realizovaných SIEA. Aké sú náležitosti energetického auditu a aké prínosy možno vďaka nemu očakávať bude prezentované aj na konkrétnom príklade.

Podujatie je pripravené v rámci medzinárodného projektu MultEE, ktorého cieľom je predstaviť inovatívne schémy monitorovania a overovania energetickej efektívnosti. Projekt má napomôcť tomu, aby dopady opatrení energetickej efektívnosti boli správne vyhodnotené pre budúce plánovanie. MultEE sa snaží zlepšiť vertikálnu koordináciu medzi administratívnymi úrovňami, ako aj kvalitu plánovania a implementácie energetickej efektívnosti.

Seminár sa uskutoční v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej ulici č. 27. Účasť na podujatí je bezplatná. Vzhľadom na obmedzené kapacity je nutné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára. Podrobnejšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese poradenstvo@siea.gov.sk.

Program

09.30 Registrácia účastníkov
10.00 Otvorenie
Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
10.10 Pravidelné hodnotenie opatrení energetickej efektívnosti
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR
11.40 Ako monitorujú za hranicami – príklady dobrej praxe z medzinárodného projektu MultEE
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúr
11.00 Monitorovanie spotreby energie vo verejných budovách
Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.20 Opatrenia pre verejné budovy podľa energetických auditov
Kvetoslava Šoltésová, Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.40 Energetický audit verejnej budovy
Miloš Staštík, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12.00 Diskusia
12.30 Občerstvenie
13.00 Záver