Národný informačný deň – Inteligentná energia – Európa

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR usporiadala 11. marca 2011 informačný deň ku komunitárnemu programu Inteligentná energia – Európa II (IEE II), 2007 – 2013. Jeho cieľom je podpora rozvoja energetickej efektívnosti a väčšie využívanie alternatívnych energií. Podujatie sa uskutočnilo v súvislosti so zverejnením výzvy Európskou komisiou na predkladanie projektov v rámci tohto programu na rok 2011. Prezentujúci účastníkov informovali o podmienkach výzvy a predstavili tiež praktické skúsenosti z predchádzajúcich úspešných projektov v uplynulých rokoch.

Informačný deň otvorila Alena Žáková, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov v energetike MH SR. V úvodnom príhovore sa zamerala na aktuálny vývoj v oblasti energetickej efektívnosti na Slovensku, ako aj prípravu Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013, ktorý má zanalyzovať predchádzajúce trojročné obdobie a vyhodnotiť plnenie opatrení na úspory energií.

IEE_Zakova.jpgIEE_Zakova_citat.jpgIEE_celok.jpgIEE_pult.jpg

Konferencie sa zúčastnil aj zástupca Európskej komisie Christof Marx z Výkonnej agentúry pre konkurencieschopnosť a inovácie, ktorý prítomných informoval o podmienkach na podávanie projektov v rámci výzvy IEE II 2011. Riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce a projektov SIEA Pavel Starinský vo svojom príspevku zosumarizoval doterajšiu účasť a výsledky organizácií na Slovensku, ktoré sa zúčastnili projektov IEE v rámci uplynulých výziev. Poslednými prezentujúcimi boli predstavitelia zo spoločnosti Slovenské centrum čistejšej produkcie, ktorí uviedli niekoľko príkladov praktických skúseností z predchádzajúcich úspešne realizovaných projektov. Informačného dňa sa zúčastnilo 63 predstaviteľov verejného aj súkromného sektora, ktorí sa môžu v roku 2011 uchádzať o finančné prostriedky v celkovej výške 105 miliónov eur. Termín  na predkladanie výziev je do 12. mája 2011, 17.00 h (SEČ).

Komunitárny program IEE II je finančný mechanizmus EÚ zameraný na podporu politík energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a alternatívnych palív v programovacom období 2007 – 2013. Zameriava sa na aktivity neinvestičného charakteru a je určený pre všetky fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa energetickou efektívnosťou a obnoviteľnými zdrojmi energie, ako aj vládne, verejné a neziskové organizácie. Jeho cieľom je prekonávať trhové prekážky a zvýšiť úroveň informovanosti a povedomia o európskej energetickej politike a legislatíve medzi dodávateľmi a predajcami energie, energetickými poradcami, školiteľmi, agentúrami, tvorcami politík a užívateľmi so snahou dosiahnuť vyvážený príspevok ku všeobecným zámerom bezpečnosti dodávok energií, konkurencieschopnosti a ochrany životného prostredia

Program bol schválený v októbri 2006 a na obdobie rokov 2007 až 2013 bol vyčlenený rozpočet vo výške cca 727 mil. eur (ročne to predstavuje dotáciu od cca 52 mil. eur v roku 2007 až po cca 160 mil. eur v roku 2013). Národným koordinátorom programu za Slovenskú republiku je Ministerstvo hospodárstva SR.

 

Program Inteligentá energia – Európa