Národný informačný deň 2012: Inteligentná energia – Európa

Slovenská inovačná a energetická agentúra, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, usporiadala 3. februára 2012 Národný informačný deň ku komunitárnemu programu Inteligentná energia – Európa II (IEE II), 2007 – 2013. V rámci novo zverejnenej výzvy Európskej komisie sa môžu záujemcovia do 8. mája 2012 uchádzať o financie v indikatívnej výške 72 miliónov €.

Na informačnom dni sa zúčastnilo viac ako 50 predstaviteľov verejného aj súkromného sektora. Podujatie otvorila Alena Žáková, riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov v energetike Ministerstva hospodárstva SR (MH SR). V príhovore sa zamerala na aktuálny domáci vývoj v oblasti energetickej efektívnosti. O doterajšej účasti a výsledkoch slovenských organizácií v úspešných projektoch v rámci komunitárneho programu IEE informovala vo svojej prezentácii Katarína Korytárová z MH SR. Medzi účastníkmi bolo veľa zástupcov regionálnej a miestnej správy. Mali možnosť dozvedieť sa o programoch a nových mechanizmoch financovania prípravy projektov zameraných na rozvoj energetickej efektívnosti a podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie na miestne úrovni, napríklad prostredníctvom mechanizmov ELENA a MLEI.

DSC_0885.jpgDSC_0887.jpgDSC_0888.jpgDSC_0891.jpg

Zástupca Európskej komisie Dario Dubolino z Výkonnej agentúry pre konkurencieschopnosť a inovácie prítomných oboznámil s cieľmi komunitárneho programu a podmienkami na podávanie projektov v rámci výzvy vyhlásenej na tento rok. Posledným prezentujúcim bol riaditeľ odboru medzinárodnej spolupráce a projektov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Pavel Starinský. S prítomnými sa podelil o praktické skúsenosti z realizácie predchádzajúcich úspešne ukončených projektov.

 

Súčasťou prednášok boli aj témy zamerané na zladené konanie pre implementáciu smernice 2006/32/ES o Energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, smernice 2009/28/ES o Podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a smernice 2010/31/EU o Energetickej hospodárnosti budov.

Viac o komunitárnom programe IEE II

 

Komunitárny program IEE II je finančný mechanizmus EÚ zameraný na podporu politík energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a alternatívnych palív v programovacom období 2007 – 2013. Zameriava sa na aktivity neinvestičného charakteru a je určený pre všetky fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa energetickou efektívnosťou a obnoviteľnými zdrojmi energie, ako aj vládne, verejné a neziskové organizácie. Jeho cieľom je prekonávať trhové prekážky a zvýšiť úroveň informovanosti a povedomia o európskej energetickej politike a legislatíve medzi dodávateľmi a predajcami energie, energetickými poradcami, školiteľmi, agentúrami, tvorcami politík a užívateľmi so snahou dosiahnuť vyvážený príspevok ku všeobecným zámerom bezpečnosti dodávok energií, konkurencieschopnosti a ochrany životného prostredia.

 

Program bol schválený v októbri 2006 a na obdobie rokov 2007 až 2013 má vyčlenený rozpočet vo výške cca 727 mil. €. Aktuálna výzva bola vyhlásená 21. decembra 2011 a jej uzávierka je naplánovaná na 8. mája 2012 o 17.00 h. Národným koordinátorom programu za Slovenskú republiku je MH SR.

 

Prezentácie:

 

Príprava návrhu projektu – ako správne postupovať?

Výzva IEE 2012: Úspešne podaný projekt? Dario Dubolino

Komunitárny program Inteligentná energia – Európa, výzva 2012, Dario Dubolino