Vrátiť sa na normálnu verziu

Rozvody a distribúcia

 Dodávatelia energie majú zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie:

1. Súbor údajov o účinnosti prenosu a distribúcie a energetickej náročnosti

Tieto údaje sú kľúčové pre spracovanie ročnej správy o plnení akčného plánu a cieľov Slovenskej republiky, preto dovoľte aby sme spomenuli fakt, že ich včasným poskytnutím významne pomáhate spracovaniu údajov a naplneniu cieľa SR.

Údaje o celkovej vlastnej spotrebe je potrebné zaslať každoročne do 30. apríla. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE), do modulu ROZVODY. Na vstupnej stránke do systému MSEE sa prihláste menom a heslom, ktoré vám boli doručené.

Odkaz na súvisiacu legislatívu:

Zákon č.

 Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

Vykonávací predpis

321/2014 Z. z.

 § 7 ods. 5 a 10

prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy

30. apríl

–       príloha č. 4 a príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z.

–       energetická účinnosť prenosu a distribúcie elektriny

321/2014 Z. z.

 § 7 ods. 6 a 10

prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete

30. apríl

–       príloha č. 6 a príloha č. 7 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z.

–       energetická náročnosť prepravy a distribúcie plynu

321/2014 Z. z.

 § 7 ods. 7 a 10

prevádzkovateľ potrubia na prepravu pohonných látok a prevádzkovateľ potrubia na prepravu ropy

30. apríl

–       príloha č. 8 a príloha č. 9 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z.

–       energetická náročnosť prepravy pohonných látok a ropy

321/2014 Z. z.

§ 7 ods. 8  a 10

prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla

30. apríl

–       príloha č. 10 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z.

–       energetická účinnosť rozvodu tepla

321/2014 Z. z.

§ 7 ods. 9  a 10

prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie

30. apríl

–       príloha č. 11 a príloha č. 12 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z.

–       energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu alebo prevádzky verejnej kanalizácie

2. Údaje o celkovej vlastnej spotrebe

Údaje je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE), do modulu CVS. Na vstupnej stránke do systému MSEE sa prihláste menom a heslom, ktoré vám boli doručené.

Odkaz na súvisiacu legislatívu:

 Zákon č.  Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2 a ods. 3 písm. d) prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete a distribútor energie 31. marec

–          príloha č. 1 vyhlášky MH SR   č. 13/2016 Z. z

–          celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok

Kontakt pre viac informácií:

rozvody@siea.gov.sk

Ing. Viktor Medzihorský – 0905 624 784

Vyhodnotenie výsledkov zistených na základe poskytnutých údajov v MSEE súhrnne za Slovenskú republiku je publikované v Smerných číslach za energetiku za predošlý kaledárny rok, po verifikácii a uzávierke údajov.