Medzinárodný projekt REC4EU zmapoval príležitosti a obmedzenia pre energetické komunity v zahraničí a na Slovensku

Pomôcť pri vzniku a udržateľnom fungovaní energetických komunít je cieľom medzinárodného projektu REC4EU, na ktorom sa podieľa aj Slovenská inovačná a energetická agentúra. Na druhom projektovom workshope boli predstavené výsledky SWOT analýzy mapujúcej fungovanie energetických komunít v zahraničí a na Slovensku, príklady z praxe a tiež pripravované podporné mechanizmy.

Energetické komunity umožňujú fyzickým osobám, malým a stredným podnikom a samosprávam spoločne investovať do zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zdieľať vyrobenú elektrinu. Vďaka lokálnej výrobe a spotrebe pomáhajú znížiť závislosť od dovozu energie. Zároveň zvyšujú zapájanie občanov ako aktívnych spotrebiteľov a umožňujú posilniť ich postavenie. Avšak vytváranie a prevádzkovanie energetických spoločenstiev nie je ani v krajinách s fungujúcim komunitným systémom jednoduché. Okrem počiatočných investícií si vyžadujú aj legislatívne znalosti, súdržnú a angažovanú skupinu členov a aktívnu účasť miestnych správnych orgánov.

Aj týmito výzvami sa má zaoberať medzinárodný projekt „Renewable Energy Communities for EU regions“ (REC4EU), ktorý je financovaný z programu Interreg Europe. SIEA v rámci projektu spolupracuje s inštitúciami z Talianska, Fínska, Belgicka, Španielska, Francúzska a Poľska.

Druhý projektový workshop na tému „Energetické komunity a ich podpora na Slovensku“ sa uskutočnil hybridnou formou 13.2.2024. Prezentácie a diskusiu sledovalo vyše 60 účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia ministerstiev, miest, krajov, distribučných spoločností, bankových inštitúcií, akademického sektora, podnikov aj občianskych združení.

Silné a slabé stránky

Prvou úlohou projektového tímu bolo pripraviť miestne SWOT analýzy. Silné aj slabé stránky energetických komunít posudzovali z hľadiska technických, regulačných, ekonomických a sociálnych bariér. Identifikované boli napríklad administratívne prekážky pri povoľovacích procesoch, problémy a obmedzenia pri povoľovaní výstavby zariadení a ich pripájaní do siete, a nedostatočná koordinácia medzi štátnymi inštitúciami. Podľa záverov analýzy vo väčšine krajín chýba ucelená databáza informácií o energetických komunitách a častý je aj nedostatok základných informácií o ich prínosoch. Viacerí partneri vyhlásili, že je problém získať informácie o lokálnej samospotrebe elektriny komunít. Projekt by mal na základe zistení navrhnúť opatrenia, ktoré by pomohli odstrániť niektoré vybrané problémy.

Očakávania a príležitosti

Ako na podujatí uviedol Lukáš Zendulka zo SIEA, z výsledkov analýzy vyplynulo, že ľudia na Slovensku sú otvorení využívaniu obnoviteľných zdrojov energie viac ako kedykoľvek predtým. Mnohí v komunitnej výrobe energie vidia príležitosť, ktorá prispeje aj k zníženiu nákladov na energiu a k znižovaniu energetickej chudoby. Ako hrozba sa v tejto súvislosti javí, že benefity budú využívať predovšetkým bohatší, ktorí majú dostatok zdrojov na investície. Vo viacerých krajinách, kde už boli spustené pilotné projekty a komunity začali fungovať dávnejšie, riešia dve základné praktické otázky: Kto a ako zafinancuje počiatočné investície do technológie? A ako zabezpečiť, aby boli komunitné projekty ekonomicky udržateľné? V tejto súvislosti je podstatné upozornenie, že ekonomika komunít je závislá od nestabilných cien elektriny a v niektorých krajinách sú vzhľadom na aktuálne cenové modely komunitné projekty v praxi nerentabilné.

Aktuálna situácia na Slovensku

Slovensko je na začiatku. Od roku 2022 je fungovanie energetických komunít zakotvené v legislatíve. Avšak právna úprava je zatiaľ len všeobecná. Momentálne sa pripravuje aktualizácia existujúcej legislatívy v tejto oblasti a očakávané sú aj spresnenia, ako môžu komunity fungovať v praxi. Zároveň sa hľadajú možnosti, ako odstrániť technické obmedzenia súvisiace s kapacitou prenosovej sústavy. Ako vo svojom príspevku zdôraznil Richard Modrák z Klastra Energetických Komunít Slovenska, v tomto roku sa očakáva spustenie plnej prevádzky Energetického dátového centra, ktoré má umožniť prístup na trh s elektrinou aj energetickým spoločenstvám.

Podpora z Programu Slovensko

Pri štarte komunitnej energetiky majú pomôcť európske zdroje z Programu Slovensko. O pripravovanom pilotnom národnom projekte „Zelená podnikom“, v rámci ktorého budú môcť o poukážku na inštaláciu zariadení na využívanie OZE požiadať aj energetické komunity a spoločenstvá, informovala Ivana Zajíčková zo SIEA. Ďalšia finančná pomoc je naplánovaná prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev. Ako uviedol riaditeľ odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Michal Ilovič, komunity sú v Programe Slovensko zaradené medzi možných oprávnených žiadateľov v prípade dvoch opatrení. Na podporu využívania OZE v podnikoch na báze aktívnych odberateľov elektriny, samospotrebiteľov a komunít vyrábajúcich energie z OZE bude slúžiť Opatrenie 2.2.1. Ďalšie možnosti má poskytnúť Opatrenie 2.3.1, prostredníctvom ktorého je možné vyčleniť investičné prostriedky na prenosovú sústavu, distribučné siete, ale aj na budovanie miestnych distribučných sietí a zariadení na uskladňovanie energie.

Juraj Zamkovský zo SIEA na workshope informoval o projekte Kapacity pre regióny, v rámci ktorého plánuje agentúra v spolupráci so samosprávnymi krajmi vybudovať novú infraštruktúru pre energetické plánovanie. Úlohou krajských energetických centier SIEA a 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky bude zbierať a analyzovať údaje o lokálnej spotrebe a výrobe energie a poskytovať odbornú podporu samosprávam. Cieľom je pomôcť pri zvyšovaní energetickej sebestačnosti regiónov s rešpektovaním limitov prostredia pri využívaní OZE.

Príklady z praxe

Na podujatí boli predstavené aj príklady dobrej komunitnej praxe zo zahraničia, ktoré prezentovali projektoví partneri na nedávnom stretnutí v Granade. K dispozícii sú informácie o pilotnom projekte energetickej komunity Torreblanca Illumina z okrajovej štvrte v španielskej Seville. Inštalácie fotovoltických systémov vybudované vďaka podpore na strechách dvoch miestnych škôl dnes zásobujú elektrinou domácnosti v okolí. Iniciatíva, na ktorej okrem škôl participujú aj občianske združenia, miestne centrum sociálnych služieb a univerzita, bola ocenená ako najinovatívnejší projekt Andalúzie za rok 2022. Vo fínskom Tampere momentálne realizujú druhú časť projektu RECO, ktorého cieľom je pomôcť prepojiť miestne podniky, firmy a obyvateľov, aby vytvárali verejno-súkromné ​​partnerstvá. Medzisektorový ekosystém má pomôcť dosiahnuť a vybudovať novú uhlíkovo neutrálnu obytnú štvrť. Ďalším príkladom dobrej praxe je francúzske združenie CIRENA, ktoré od roku 2016 ponúka metodickú podporu projektovým skupinám pri vytváraní energetických komunít v regióne Nouvelle Aquitaine. Predstavené bolo aj regulačné opatrenie v Belgicku, konkrétne vo Valónsku, kde komunitné zdieľanie energie umožňuje využívať aj zariadenia vo vlastníctve jednotlivcov.

Prezentácie

Projekt REC4EU v skratke
Patrícia Mičudová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Teritoriálna SWOT analýza REC4EU
Lukáš Zendulka, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Príklady dobrej praxe zo zahraničia
Patrícia Mičudová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Program Slovensko 2021 – 2027.  Podpora pre energetické spoločenstvá
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Národný projekt Zelená podnikom
Ivana Zajíčková, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Ako zvládnuť dekarbonizáciu a zvýšiť energetickú sebestačnosť
Juraj Zamkovský , Slovenská inovačná a energetická agentúra
Energetické komunity na Slovensku – teória vs. prax
Richard Modrák, Klaster energetických komunít Slovenska

 

Podrobnejšie informácie o projekte REC4EU: