seminár SIEA - Bratislava

Seminár o využívaní obnoviteľných zdrojov energie pri nízkouhlíkových riešeniach

O výsledkoch využívania obnoviteľných zdrojov energie pri nízkouhlíkových riešeniach na Slovensku, rôznych formách podpory a pripravovaných zmenách legislatívy sa hovorilo na seminári, ktorý sa uskutočnil 12. apríla 2018 v Bratislave. K dispozícii sú prezentácie zo seminára.

Podujatie organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU počas medzinárodného veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2018.

Na seminári odzneli aktuálne informácie o pripravovanej revízii európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá bude mať vplyv aj na národnú legislatívu. Jednou z dotknutých oblastí sú systémy centralizovaného zásobovania teplom, pri podpore ktorých bude vyžadované zvyšovanie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Samostatná prednáška bola zameraná na podporné nástroje pri plnení cieľov Národného akčného plánu pre OZE.

Špeciálna pozornosť bola venovaná podpore investícií do využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Okrem podpory určenej pre obnovované verejné budovy, priemyselné podniky, systémy centralizovaného zásobovania teplom a energetické zdroje na báze biomasy boli prezentované aj podrobnejšie informácie k aktuálnej výzve zameranej na prípravu regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií.

Na seminári boli predstavené aj priebežné výsledky národného projektu Zelená domácnostiam, v rámci ktorého je možné získať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie OZE.

Program

10.00

Otvorenie seminára

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU
Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie
Peter Dvorák, Ministerstvo hospodárstva SR
Podporné nástroje pre plnenie cieľov Národného akčného plánu pre OZE
Juraj Novák, Ministerstvo hospodárstva SR
Podpora investícií do využívania OZE prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach
Matej Veverka, Slovenská inovačná a energetická agentúra
12:00 Diskusia
12:30 Občerstvenie
13.00 Záver seminára

Vstup na seminár je voľný. Podujatie sa uskutočnilo od 10.00 h do 13.00 h v Salóne architektov v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podrobnejšie informácie o podujatí je možné získať na adrese poradenstvo@siea.gov.sk.

Počas veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA bolo k dispozícii aj bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. Rady a odporúčania špecialisti SIEA poskytovali v stánku č. 340 v hale D od 11. apríla do 14. apríla 2018. Návštevníci, ktorých zaujímajú ekologické riešenia, nájdu v stánku aj brožúry s praktickými informáciami o výhodách a obmedzeniach jednotlivých obnoviteľných zdrojoch energie.

O odborné konzultácie je možné požiadať aj v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Využiť možno aj bezplatnú telefónnu linku 0800 199 399.