Vrátiť sa na normálnu verziu

Program medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael 2017

 

Zintenzívniť spoluprácu slovenských podnikateľských subjektov s partnerskými izraelskými subjektmi na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je cieľom programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael.

Druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) v novembri 2017 . Uvedená Výzva bola pripravená na základe „Dohody medzi vládou Izraelského štátu a vládou SR o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja“, ktorej vykonávateľom na území SR je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Poskytovateľom dotácie v rámci programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael je Ministerstvo hospodárstva SR.

Štátna pomoc pre slovenských partnerov spoločných projektov je poskytovaná formou dotácie. Trvanie riešenia projektu je maximálne 24 mesiacov. Žiadosti o dotáciu bolo možné podávať do 15. februára 2018.

Príklady podporovaných projektov

Podporené budú iba projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné výsledky vedúce k novému výrobku, postupu alebo službe, napríklad:

– poloprevádzka, overená technológia,
– patent,
– autorizovaný software,
– úžitkový vzor, priemyselný vzor,
– prototyp, funkčná vzorka.

Základné podmienky pomoci

Na riešení projektu sa musí zúčastniť najmenej jeden riešiteľský subjekt z každej krajiny, pričom tieto subjekty nesmú mať rovnakého vlastníka. V prípade viacerých slovenských účastníkov riešenia projektu, predkladá žiadosť súhrnne len hlavný riešiteľ projektu. Každý slovenský žiadateľ, účastník na riešení projektu, je povinný preukázať vykonávateľovi existenciu platných zmluvných vzťahov so zahraničným partnerom, ktoré súvisia s realizáciou projektu, s komerčným využitím výsledkov projektu, licenčnými poplatkami a právami duševného vlastníctva.

Výška pomoci a intenzita pomoci

Pomoc je poskytovaná na obdobie maximálne 24 mesiacov. Celkový objem finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu je 1 000 000 EUR. Minimálna výška pomoci na jeden projekt je 50 000 EUR, maximálna úroveň pomoci je ohraničená sumou 250 000 EUR. Pre izraelských partnerov bola výzva zverejnená na webovom sídle ISERD. Intenzita pomoci je 50-percentná v kategórii priemyselného výskumu. V kategórii experimentálneho vývoja bude prefinancovaných 25 % z oprávnených nákladov. Výnimkou sú malé a stredné podniky, pri ktorých intenzita pomoci môže po splnení špecifických kritérií dosiahnuť až 80-percentnú intenzitu.

Výzva pre izraelských partnerov je zverejnená na stránke ISERD.

 

Kontaktné osoby

Za Poskytovateľa:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ing. Vladimír Tanistrák
Mlynské Nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
tel. ústredňa: 02/4854 1528
webové sídlo: www.mhsr.sk

Za Vykonávateľa:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
RNDr. Vladimír Borza
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

E-mail: office@siea.gov.sk
Tel. č.: 02/58248 111
Fax: 02/5342 1019

webové sídlo: www.siea.sk

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí

Schéma štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného vyskumu a experimentálneho vývoja

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael 

Prílohy výzvy

Príloha č. 1: Žiadosť o poskytnutie dotácie
Príloha č. 2: Formulár EUREKA PROJECT FORM
Príloha č. 3: Kalkulácia nákladov na riešenie projektu
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov

Príručka

Príručka pre žiadateľa pomoci v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja