Energetická efektívnosť v tepelnej energetike

V  tepelnej energetike je oblasť energetickej efektívnosti dlhodobo jednou z priorít. Povinnosť  prevádzkovať zariadenia na výrobu a distribúciu tepla tak, aby boli splnené ukazovatele energetickej účinnosti je uvedená v § 25 ods. 1 zákona č. 321/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Hraničné hodnoty účinnosti sú stanovené tzv. normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla, t. j. maximálnou spotrebou tepla na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti tepelného zariadenia.

Preukázanie plnenia ukazovateľov energetickej účinnosti podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. zabezpečuje dodávateľ tepla overením hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení

  • po odberné miesto jedenkrát za tri roky,
  • jedenkrát za dva roky pre zariadenie na výrobu tepla, ktoré využíva tuhé alebo kvapalné fosílne palivá,
  • do 12 mesiacov od vykonanej zmeny, ak dôjde k podstatnej zmene technických parametrov, inštalovaného výkonu, skutočného odberu alebo organizácie prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto,

Dodávateľ tepla je podľa § 25 ods. 2 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z. povinný zabezpečiť pri overovaní hospodárnosti podľa písmena c) preukázanie splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom.

Napriek tomu, že to zákon explicitne neuvádza, je táto povinnosť relevantná pre tých dodávateľov tepla, ktorí prevádzkujú rozvody tepla.

Overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej aj „SIEA“) v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov.

Overenie hospodárnosti sa vykonáva porovnaním skutočne vyrobeného alebo dodaného množstva tepla s normatívnym množstvom vyrobeného alebo dodaného tepla zo sústavy tepelných zariadení po odberné miesto za predchádzajúci kalendárny rok.

Nadnormatívna strata v sústave tepelných zariadení za kalendárny rok sa zistí zo skutočne nameraného ročného množstva tepla na odbernom mieste a z normatívneho ročného množstva vyrobeného alebo dodaného tepla na tom istom mieste. Nadnormatívna strata sa zohľadňuje pri návrhu ceny tepla, ktorú určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej aj „ÚRSO“).

 Preukázanie splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom by mala vykonávať SIEA a to podľa vykonávacieho predpisu, ktorý mal vydať ÚRSO. Relevantný dokument, ktorý by mal určiť  postup pri výpočte preukazujúcom splnenie podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom však ešte stále nie je vydaný.

Pri zabezpečovaní overovania hospodárnosti  prevádzky sústavy tepelných zariadení, ktorých súčasťou sú rozvody tepla, by dodávateľ tepla mal žiadať aj o  preukázanie splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom.

Od 1. decembra 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovil podmienky aj pre dodávateľov tepla:

  • zabezpečiť energetickú účinnosť premeny energie pri výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii alebo modernizácii zariadenia na výrobu tepla alebo kombinovanú výrobu elektriny a tepla (podrobnosti vo vyhláške MH SR č. 88/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov energie),
  • každoročne do 30. apríla poskytnúť údaje o energetickej náročnosti rozvodu tepla pre monitorovací systém energetickej efektívnosti (ďalej aj „monitorovací systém“) (podrobnosti vo vyhláške MH SR č. 88/2015 Z. z.) ,
  • zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky (vyhláška MH SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite).

V rámci zákona č. 198/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, bol novelizovaný aj zákon o tepelnej energetike a to v súvislosti s overovaním hospodárnosti sústavy tepelných zariadení. Táto novelizácia sa týka dodávateľov tepla, ktorí sú veľkými podnikmi.

S účinnosťou od 21.7.2020 nemusí dodávateľ tepla, ktorý má vykonaný energetický audit zabezpečiť overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení podľa § 25 ods. 2 písm. c)  a d) zákona č. 657/2004 Z. z.

Rozsah energetického auditu je síce podstatne väčší ako rozsah overovania hospodárnosti, avšak v zmysle vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite nemusí obsahovať porovnanie skutočne vyrobeného alebo dodaného množstva tepla s normatívnym množstvom vyrobeného alebo dodaného tepla zo sústavy tepelných zariadení po odberné miesto za predchádzajúci kalendárny rok. Rozšírenie rozsahu energetického auditu o takýto údaj si objednávateľ energetického auditu môže s energetickým audítorom zmluvne dohodnúť.