Blíži sa termín pre obce na zadávanie údajov do Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Každoročne v termíne do 31. marca majú obce, mestá, VÚC, ÚOŠS (subjekty v zmysle Zákona 321/2014 Z. z.) povinnosť zasielať údaje do Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Údaje do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE) zadávajú dotknuté subjekty prostredníctvom elektronického modulu Celková vlastná spotreba (CVS) od roku 2015. Doterajšie skúsenosti naznačujú, že táto zákonom stanovená povinnosť bola pre mnohé samosprávy prvým podnetom, aby sa začali systematicky zaoberať spotrebou energie a možnosťami, ako ju znížiť. Keďže sa tohtoročný termín zadávania údajov blíži, oplatí sa vedieť, na čo si dať pozor už pri sledovaní a sumarizovaní spotreby energie, aby boli zhromaždené údaje správne a komplexné.

Potenciál úspor

Výsledky monitorovania spotreby energie majú široké uplatnenie. Samotný subjekt má vďaka monitorovaniu spotreby energie k dispozícii základný materiál pre plánovanie úsporných opatrení. „Monitorovanie spotreby energie je prvým krokom k úsporám. Práve zaznamenané údaje o spotrebe umožňujú samotným subjektom analyzovať možnosti a na základe výsledkov zvážiť prípravu technických, organizačných alebo prevádzkových zmien vedúcich k úsporám energie. Riešení je veľa, od prehodnotenia využívania objektov, rekonštrukcie tepelných zdrojov, výmeny okien až po významnú obnovu budov a prípadné využívanie obnoviteľných zdrojov energie. „V budúcnosti bude modul poskytovať pridanú hodnotu aj vo forme porovnania vlastnej spotreby napr. obce na obyvateľa voči slovenskému alebo regionálnemu priemeru. To môže byť významným podnetom na hľadanie riešení najmä v subjektoch s vysoko nadpriemernou spotrebou jednotlivých foriem energie,“ vysvetlil riaditeľ odboru monitorovania energetickej efektívnosti SIEA Peter Štibraný.

Okrem obcí, miest, VÚC, ÚOŠS,  zadávajú do systému údaje aj správcovia budov, dodávatelia energie, prevádzkovatelia distribučných systémov energie, energetickí audítori a ďalšie subjekty, ktoré majú v zmysle platnej legislatívy túto povinnosť. Monitorovací systém tak umožňuje sledovať a vyhodnocovať spotreby a úspory energie v rôznych oblastiach na národnej úrovni. Z poskytnutých dát sa vychádza napríklad pri vyhodnocovaní ukazovateľov pre Štatistický úrad a Eurostat. Vďaka analýze zhromaždených údajov je možné identifikovať aj oblasti s najväčším potenciálom úspor a na základe toho navrhnúť prípadné podporné mechanizmy, ktoré by spotrebiteľov k úsporným opatreniam motivovali.

Zosúladiť posledné tri roky

Väčšina subjektov už v minulosti poskytla správne údaje. Obce, mestá, VÚC, ÚOŠS do systému zadávajú údaje o spotrebe energie za jednotlivé roky a priebežne kontrolujú poskytnuté údaje za tri predchádzajúce roky. Pri tejto príležitosti je zároveň potrebné, aj na základe dostupných upozornení na najčastejšie chyby, skontrolovať úplnosť a správnosť údajov. SIEA v dostatočnom časovom predstihu informuje (prostredníctvom emailovej správy) dotknuté subjekty o blížiacom sa termíne splnenia zákonom stanovenej povinnosti poskytovať údaje do monitorovacieho systému. Ak takúto správu obec v elektronickej pošte neregistruje, je pravdepodobné, že v systéme je evidovaná adresa, ktorú obec momentálne aktívne nepoužíva. Aj preto SIEA odporúča, aby zodpovedný zástupca po prihlásení sa do systému skontroloval, respektíve aktualizoval kontaktné údaje. Tie slúžia aj pre prípad, ak SIEA pri kontrole zistí, že treba overiť správnosť údajov.

Čo sa monitoruje

Povinnosť dotknutých subjektov zasielať údaje o celkovej vlastnej spotrebe za predchádzajúci rok vyplýva z § 24 ods. 2 a ods. 3 písmeno a), b) zákona o energetickej efektívnosti č. 321/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 13/2016 Z. z., ako vykonávací predpis k tomuto zákonu, ustanovuje súbor údajov poskytovaných do monitorovacieho systému. Tie pokrývajú oblasti, ako je spotreba elektriny, spotreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody dodaného buď zo systémov centralizovaného zásobovania teplom alebo vyrobeného lokálne napríklad spaľovaním paliva. Okrem toho sa zadáva aj spotreba pohonných hmôt určených na prevádzku motorových vozidiel, prípadne rôznych iných strojov.

Najčastejšie chyby

Napr. obce údaje poskytujú na základe účtovných dokladov ako sú napríklad faktúry za nakupované teplo, palivo alebo pohonné hmoty. Najjednoduchšie je údaje zadávať v technických jednotkách, ktoré sú uvedené vo faktúre, napríklad kilowatthodiny alebo liter. Práve so zadávaním údajov v rovnakých jednotkách mali obce v minulosti častý problém. „V tomto prípade sme zareagovali na podnet Združenia miest a obcí Slovenska. Systém sme doplnili tak, aby bol prevod jednotiek automatický a bolo možné zadať všetky aktuálne používané jednotky uvádzané vo faktúrach,“ doplnil P. Štibraný. Medzi časté chyby pri poskytovaní údajov patrí neuvedenie spotreby benzínu a nafty. Do systému je pritom potrebné zadávať celkovú spotrebu, t. j. za služobné vozidlá, ale napríklad aj za techniku určenú na starostlivosť o komunikácie alebo úpravu zelene. Paradoxne sa občas zabúda aj na elektrinu, ktorú určite všetky obce využívajú. Ak nie je výkaz kompletný, prevádzkovateľ monitorovacieho systému ho zamietne a vyžiada doplnenie, proces sa tak predlžuje.

Ako zadávať údaje

Informácie o spotrebe sa do systému zadávajú podľa foriem spotrebovanej energie sumárne za všetky miesta spotreby, respektíve odberné miesta vedené na IČO dotknutého subjektu. Ak má napr. obec štyri odberné miesta elektriny – obecný úrad, zdravotné stredisko, kultúrny dom a požiarnu zbrojnicu, údaje treba zosumarizovať a uviesť jednu hodnotu spotreby. Popri elektrine sa samostatne uvádza celková spotreba zemného plynu, drevnej štiepky, čierneho uhlia, tepla dodaného zo systémov centrálneho zásobovania teplom, ale aj motorovej nafty, motorového benzínu a LPG. Ak majú dotknuté subjekty vo svojej zakladateľskej alebo zriaďovacej pôsobnosti organizácie, ktoré majú samostatné IČO, tieto poskytujú informácie o spotrebe energie samostatne pod vlastným IČO.

Ako sa prihlásiť do MSEE

Pri spúšťaní monitorovacieho systému bolo pre všetky mestá a obce SR vytvorené konto, prostredníctvom ktorého je možné údaje elektronicky zadávať. Potrebné informácie, vrátane kontaktov a prístupu do systému, sú k dispozícii na stránke /obce-a-vuc/.  V systéme je možné pracovať po prihlásení sa do monitorovacieho systému prostredníctvom „Prihlasovacích údajov“. Prihlasovacie meno je vždy IČO dotknutého subjektu. Prvotné heslo bolo pre všetky mestá a obce vygenerované a zaslané pri prvej registrácii. V prípade straty hesla je možné požiadať o automatické zaslanie nového hesla. Podmienkou je do požiadavky zadať niektorú z e-mailových adries už evidovaných v monitorovacom systéme, napríklad adresu, z ktorej bola doručená požiadavka na doplnenie údajov.

Informácie a konzultácie

V prípade potreby, poskytuje SIEA užívateľom systému komplexnú informačnú podporu. Zadávanie údajov však netreba odkladať na poslednú chvíľu, keďže termín je rovnaký pre všetky mestá a obce na Slovensku. V prípade otázok je potrebné kontaktovať SIEA telefonicky na čísle +421 917 754 661 alebo e-mailom na adrese spotreba@siea.gov.sk. Ak majú obce záujem o detailnejšie informácie o možnostiach úspor energie, môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytuje SIEA v konzultačných centrách v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach.