Zákon č. 476/2008 Z.z. – Energetický audit

Povinnosť absolvovať energetický audit do konca roku 2011 sa týka všetkých priemyselných firiem na Slovensku s celoročnou spotrebou energie od 5 500 do 20 000 MWh. Povinný je aj pre pôdohospodárov. V ich prípade je dolný limit stanovený na 2 500 MWh a horný limit na 10 000 MWh. Väčší spotrebitelia energie si musia podľa Zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie dať audit vykonať do konca roka 2013.

Ak audit nebudú mať, maximálna sankcia môže dosiahnuť až 30 tis. €. Sankcia by však nemala byť jediným dôvodom na vypracovanie auditu.

Výsledkom každej dôslednej analýzy spotreby energie by totiž mal byť návrh súborov opatrení, ktorých realizácia može prispieť k významným energetickým i finančným úsporám. Presvedčili sa o tom mnohé fimy, ktoré si v minulosti za energetický audit zaplatili, hoci im to zákon neprikazoval. 

Čo možno získať realizáciou energetického auditu?

Audit si firma alebo iný subjekt môže nechať vykonať aj dobrovoľne, vo vlastnom záujme. Je vhodný najmä vtedy, ak chce identifikovať viditeľné aj skryté nedostatky spojené s hospodárením s energiou. Počas hĺbkovej analýzy sa totiž zozbierajú všetky relevantné údaje ovplyvňujúce túto oblasť. Výsledkom sú odporúčania na odstránenie nedostatkov a identifikovanie príležitostí pre využitie nových energetických technológií, vrátane ocenenia ich investičnej náročnosti a určenia návratnosti. Objednávateľ tejto špeciálnej energetickej služby dostane do rúk správu z energetického auditu obsahujúcu aj prehľadný súhrn navrhovaných opatrení vo forme jedného alebo viacerých racionalizačných projektov.

Aký audit je vhodný?

Rozsah spracovania dobrovoľného energetického auditu závisí od účelu, na ktorý má slúžiť. Audity možno rozlíšiť podľa rozsahu a doby realizácie:

Rýchly audit

Jeho cieľom je vo veľmi krátkom čase zmapovať zariadenia energetického systému (výroba, rozvod, využitie energie) a približne do 3 dní až týždňa stanoviť možnosti energetických úspor. Tento spôsob je vhodný najmä pri riešení jedného konkrétneho energetického problému.

Dlhodobý audit

Predstavuje podrobnú analýzu a vyhodnotenie možnosti úspor na základe komplexného poznania stavu používania energie. V rámci návrhu racionalizačných opatrení sú vyhodnotené aj dlhodobé opatrenia. Výsledkom auditu uvedeným vo výstupnej správe je projekt racionalizácie s komplexným riešením energetickej efektívnosti nákladovo efektívnymi opatreniami.

Ako audit prebieha?

Zber údajov

Začína sa zvyčajne stretnutím a konzultáciami s pracovníkmi zodpovednými za energetiku. Nasleduje oboznámenie sa s technologickou schémou. Nemali by chýbať obchôdzky po organizácii s prehliadkou hlavných spotrebičov energie. Nevyhnutné je pochopenie energetických tokov v prevádzke. Súčasťou býva aj vypracovanie energetických dotazníkov obsahujúcich informácie o množstve spotrebovanej energie za rok, bilanciu výroby, ceny energie, fotografická dokumentácia a i.

Verifikácia údajov

Pozostáva z podrobnejšej identifikácie zariadení, zhodnotenia vhodnosti obsluhy, vyhodnotenia prevádzkovej evidencie a kontroly rozsahu a funkčnosti regulácie. Dôležitá je aj previerka stavu používaných meracích zariadení a využite hodnôt získaných z funkčných existujúcich meracích zariadení. Ak si to situácia vyžiada, zvyknú sa realizovať aj kontrolné merania.

Analýza získaných informácií

V tejto fáze prebieha komplexná analýza zozbieraných informácií s cieľom spracovať energetickú bilanciu s určením všetkých energetických tokov. Vďaka nameraným hodnotám sa identifikujú energeticky slabé miesta a určia sa možnosti úspor. Pre objektivizáciu výstupných informácií sa používajú matematické a fyzikálne prepočty.

Návrhy a zlepšenia

Pri identifikácii všetkých do úvahy pripadajúcich opatrení na úsporu energie sa tieto zaraďujú do troch kategórií:

a) ich technicko-ekonomická uskutočniteľnosť je zlá, ďalej sa s nimi neuvažuje

b) ich technicko-ekonomická uskutočniteľnosť je síce možná, ale pri ich prípadnej realizácii sa vyskytuje dosť neistôt

c) ich realizovateľnosť je dobrá a určenie technicko-ekonomickej uskutočniteľnosti sa urobí detailne ihneď

V tejto fáze sa zároveň overuje, či by bol projekt rentabilný.

Písomná správa z energetického auditu

Výsledkom energetického auditu je písomná správa, ktorá by mala obsahovať pre objednávateľa zrozumiteľné a užitočné informácie s návrhmi odporúčaní, vrátane ich finančnej náročnosti a návratnosti.

Správa musí obsahovať:

 • identifikačné údaje zadávateľa a spracovateľa auditu
 • popis súčasného stavu
 • základné údaje
 • energetické vstupy a výstupy
 • údaje o vlastných energetických zdrojoch
 • rozvody energie
 • identifikácia rozhodujúcich spotrebičov energie
 • zhodnotenie súčasného stavu na základe energetickej bilancie
 • návrhy opatrení na zníženie spotreby energie v členení na beznákladové, nízkonákladové a investičné
 • ekonomické vyhodnotenie navrhovaných opatrení – „čo to bude stáť a koľko financií sa  tým ušetrí“
 • environmentálne vyhodnotenie navrhovaných opatrení
 • výber optimálneho riešenia spracovaním viacerých alternatív
 • záverečné (prehľadové) hodnotenie energetického auditu
 • súčasná úroveň energetického hospodárstva
 • potenciál úspor
 • návrh optimálnej alternatívy na realizáciu

Povinný audit

Prvé energetické audity si nechávali podnikatelia, ale i správcovia verejného majetku, vypracovávať už v 90. rokoch. Cieľom bolo zistiť, ako by mohli ich prevádzky fungovať energeticky efektívnejšie. Na Slovensku bola povinnosť realizovať energetický audit ustanovená zákonom č.476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý bol pripravený v súvislosti s aproximáciou legislatívy EÚ do právneho rámca SR. V tomto zákone bola uvedená definícia energetického auditu, bolo špecifikované, kto môže audit vykonávať a bol stanovený okruh povinných subjektov v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva, ktoré musia pravidelne vykonávať hodnotenie energetickej náročnosti výroby.

Definícia

(§ 2 písm. h), Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie; výstupom z energetického auditu je písomná správa

Pre koho je povinný?

(§ 8 odst.1) Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve je povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby  energetickým auditom prvýkrát v lehote podľa prílohy č. 1 alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky

Tabuľka z prílohy č.1

spotrebiteľ energie celková ročná spotreba energie, spočítané všetky energetické médiá vrátane PHM (priemer za tri roky)

[MWh]

lehota hodnotenia
priemysel od 5 500 do 20 000 do 31. decembra 2011
nad 20 000 do 31. decembra 2013
pôdohospodárstvo od od 2 500 do 10 000 do 31. decembra 2011
nad 10 000 do 31. decembra 2013

Čo musí audit obsahovať?

Postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie je uvedený vo vyhláške MH SR č.429/2009 Z. z. V tomto prípade sa jedná o komplexný energetický audit zameraný na spotrebu všetkých druhov energonosičov uvedených v prílohe č.1. zákona č.476/2008 Z.z.

Kto môže povinný audit vykonávať?

Povinný energetický audit stanovený zákonom č.476/2008 Z.z.môžu spracovať energetickí audítori zapísaní v Zozname energetických audítorov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke ministerstva hospodárstva, prípadne odborne spôsobilé osoby z inej členskej krajiny EÚ, audit však vždy musí byť v rozsahu a intenciách stanovených legislatívou SR.

Spôsob získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti „ energetický audítor“ je uvedený vo vyhláške MH SR č.587/2009 Z. z. Na základe osvedčenie o odbornej spôsobilosti, môže takáto osoba požiadať o zápis do zoznamu audítorov. O zápis do zoznamu audítorov môžu požiadať aj absolventi kurzu energetického audítora organizovaného SIEA v rokoch 1996 až 2006. Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti energetických audítorov zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Súvisiace informácie:

Najčastejšie otázky z bezplatného energetického poradenstva – sekcia Audity, certifikáty, štítky

Prísnejšie na energetických audítorov, Seminár Energetická efektívnosť, apríl 2013 – Bratislava, CONECO RACIOENERGIA

Ako spoznať spoľahlivého energetického audítora, textová verzia prednášky Pavla Iloviča z konferencie Energetický audit v praxi

Prezentácie z konferencie Energetický audit v praxi, 29. – 30. novembra 2011
Prezentácie z konferencie Energetický audit v praxi II, 8. – 9. marca 2012

Poznať energetickú bilanciu podniku by mala byť samozrejmosť,  Revue priemyslu 11/2013, rozhovor s Kvetoslavou Šoltésovou

Plytvanie energiou vo výrobných podnikoch môžu odhaliť energetické audity. Ich kvalita už podlieha kontrole,
COMMERCIAL DIRECTORY Strojárstvo – Energetika Slovenska 2013
Energetický audit môže byť dobrá investícia
, Hospodárske noviny, príloha Podnikanie, 19. novembra 2011
Vo firme chystajte kompletné faktúry o energiách, Hospodárske noviny, príloha Podnikanie, 19. novembra 2011
Európa na energiách šetrí. Pokladá to za štandard, Hospodárske noviny, príloha Podnikanie, 19. novembra 2011

Pozor na audítorov, ktorí idú účelovo pod cenu, Hospodárske noviny, príloha Podnikanie, 19. novembra 2011

Nezabudnite na energetický audit do konca roka , Hospodárske noviny, 18. decembra 2011

Pýtame sa: Pavol Kosa: Energetický audit je hĺbková analýza spotreby energie, Energia.sk, 28. októbra 2011

Prenáška Ing. Pavla Kosu: Energetický audit – povinnosť alebo nevyhnutnosť? z Konferencie priemyselných energetikov, ktorú SIEA zorganizovala 25. – 26. októbra 2011 v Žiline
Audit ako nutnosť , Trend, 5. mája 2011, Príloha Energetika

Keď sa fabriky farbia na zeleno, Trend, 7. mája 2011

Energetický audit: povinný, Forbes, február 2011

Energetický audit vám pomôže aj pri bankovom úvere, Hospodárske noviny; 28. februára 2011

Kríza praje auditom. Energetickým, Trend, 23. septembra 2010
Prednáška Ing. Pavla Kosu o energetickom audite zo seminára Energetika – odborná spôsobilosť v paragrafoch, ktorý SIEA pripravila pre študentov TUKE, november 2010

 

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU  v  januári 2013.
Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania