Vrátiť sa na normálnu verziu

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-0902

Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na nákup inovatívnych technológií
Termíny a miesta konania seminárov k Výzve KaHR-111SP-0902:
9. 9. 2009 Žilina Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, kongresová sála
10. 9. 2009 Košice TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, miestnosť č. 208
11. 9. 2009 Prešov Obvodný úrad, Námestie Mieru 3, zasadačka
16. 9. 2009 Nitra Agroinštitút, Akademická 4, aula A2
17. 9. 2009 Trenčín Obvodný úrad, Hviezdoslavova 3, zasadačka na prízemí
18. 9. 2009 Banská Bystrica Obvodný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, kongresová sála
Program seminárov:
09.30 – 10.00
Registrácia účastníkov
10.00 – 11.00
Prezentácia výzvy KaHR-111SP-0902
11.00 – 11.30
Otázky, diskusia, konzultácie
11.30 – 12.00
Prestávka s občerstvením
12.00 – 13.00
Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladaní projektu
13.00 – 13.30
Otázky, diskusia, konzultácie

Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov v rámci Podopatrenia 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov sú stanovené v Schéme štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách. Na výzvu, ktorá bola vyhlásená 3. augusta 2009, je vyčlenených 85 miliónov EUR.

Podnikatelia môžu žiadosti o príspevok k výzve predkladať do 2. novembra 2009. Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý riadi Ministerstvo hospodárstva SR.

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Nezabudnite uviesť termín a miesto konania seminára, názov Vašej organizácie, meno účastníka a telefonický kontakt. Do predmetu mailu vložte dátum konania seminára. Na uvedenej mailovej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzvam. Všetky potrebné dokumenty k výzvam sú zverejnené na www.siea.gov.sk. Viac informácií získate na t. č.: 02/5824 8401.