Ako zvýšiť šance mladých energetikov prispieť k energetickej transformácii Európy

Ako poskytnúť mladým ľuďom príležitosti, aby mohli intenzívnejšie prispieť k rozvoju energetického sektora a pomôcť pri energetickej transformácii Európy? To bola hlavná téma prvého Energetického fóra európskej mládeže, ktoré sa uskutočnilo v Lisabone. Výsledkom je 12 konkrétnych odporúčaní, ktoré môžu aktuálnu situáciu zlepšiť.

Medzinárodné podujatie organizovalo neziskové združenie EUROPEAN YOUTH ENERGY NETWORK (EYEN), ktoré zastupuje 11 mládežníckych organizácií pôsobiacich vo viac ako 15 krajinách. Podujatie podporila Sieť európskych energetických agentúr – ENR (EUROPEAN ENERGY NETWORK), ktorej súčasťou je od roku 2014 aj Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Fóra sa zúčastnilo 45 Európanov z 20 krajín venujúcich sa energetike v rámci štúdia alebo v zamestnaní, ktorí boli vybraní z viac ako 160 záujemcov. Slovensko zastupoval aj projektový manažér z oddelenia medzinárodnej spolupráce SIEA Stanislav Laktiš.

Stretnutiu predchádzali tri mesiace intenzívnej spolupráce pri analyzovaní bariér a potenciálu mladých ľudí. Medzi hlavné prekážky, ktorým mladí ľudia v práci alebo štúdiu v energetickom sektore čelia, patrí napríklad nedostatok príležitostí, diskriminácia na základe veku, „youthwashing“ (venovanie pozornosti mládeži len pre dobré PR a marketing), nedôvera a nedostatok informácií. V rámci analýz boli identifikované aj prínosy intenzívnejšieho zapájania mladých ľudí do riešení, napríklad kreativita, inovatívnosť, nový pohľad na problémy, otvorenosť, zodpovednosť, ale aj znalosť prierezových tém a problémov.

Počas piatich dní prebiehali diskusie so zástupcami vzdelávacích inštitúcií, súkromného aj verejného sektora. Aktívne sa podujatia zúčastnil aj zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v Portugalsku, členka generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre energetiku (DG ENER) a riaditelia najvýznamnejších energetických firiem v Portugalsku – REN, ENSE, GALP a EIT Innoenergy Iberia.

Účastníci fóra identifikovali najvýznamnejšie obmedzenia a na záver predstavili 12 konkrétnych návrhov, ako zvýšiť zapojenie mladých energetikov.

Tu je výber z odporúčaní:

  1. Založenie Energetickej Rady mládeže – po vzore poľskej Klimatickej rady mládeže, fungujúcej ako poradný orgán poľského ministra klímy a životného prostredia.
  2. Vykonávať každé dva roky prieskum o zastúpení mládeže v energetickom sektore v spolupráci s Eurostatom a národnými štatistickými úradmi. Vzor je z Nemecka, ktorého vláda robí pravidelne prieskumy mienky mladých ľudí o klimatických a energetických témach.
  3. Zaradenie klimatických a energetických tém do učebných osnov na stredných školách, organizovanie workshopov pre študentov a vzdelávanie učiteľov v týchto témach.
  4. Zabezpečiť voľne dostupné kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy pre mladých s dôrazom na marginalizované skupiny. Cieľom je zvýšiť zelené zručnosti mladých ľudí, najmä tých, ktorí majú problém sa presadiť na pracovnom trhu.
  5. Vytvoriť informačnú platformu, ktorá bude zhromažďovať informácie o príležitostiach pre mladých v energetickom sektore, napríklad študijné programy, PhD., stáže, podujatia a pod.
  6. Vytvorenie tieňovej výkonnej rady v podniku. Ako príklad sa uvádza 12-mesačný program pre mladých, počas ktorého by sledovali činnosť výkonnej rady a asistovali pri rôznych projektoch.
  7. Vytvorenie dočasnej pozície pri výkonných manažéroch, na ktorej by mladý človek mohol asistovať manažérovi, vďaka čomu by získal skúsenosti z vrcholového manažmentu energetickej firmy. Ako vzor sa uvádza portugalská energetická firme Galp, v ktorej majú takúto pozíciu pri výkonnom riaditeľovi a zároveň zaviedli program „Lídrom na jeden deň“, v rámci ktorého študenti sprevádzajú členov výkonnej rady pri ich pracovných povinnostiach.
  8. Profesijná webová platforma pre energetický sektor, ktorá by spájala zamestnávateľov a potenciálnych zamestnancov v energetickom sektore. Zamestnávatelia by zverejňovali pracovné ponuky pre absolventov stredných odborných škôl a vysokých škôl, čím by im pomohli sa rýchlejšie etablovať na pracovnom trhu a zároveň by eliminovali nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v tejto oblasti.
  9. Študijno-pracovné programy (duálne vzdelávanie) v energetickom sektore, ktoré prepoja školy s energetickými firmami. Počas tohto programu by študenti rovnomerne študovali a pracovali v energetickej firme, čím by získavali skúsenosti nevyhnutné pre lepšie presadenie sa na pracovnom trhu a zamestnávatelia by tým získavali budúcich zamestnancov. Ako vzorové sa uvádzajú skúsenosti z Francúzska, kde všetky energetické firmy ponúkajú študijno-pracovné programy, napríklad len samotná energetická firma EDF zapojila takmer 4-tisíc študentov do svojho programu vzdelávania.

 

Medzinárodné združenie EUROPEAN YOUTH ENERGY FORUM, ktoré združuje a prepája mládežnícke organizácie zamerané na energetiku s aktérmi v energetickom sektore na medzinárodnej aj miestnej úrovni, je otvorené spolupráci.

 

Pozrite si záznam z diskusií
https://www.youtube.com/@eyen_youthenergy/streams

Podrobnejšie informácie o možnostiach, ako sa k iniciatíve pripojiť
https://youthenergy.eu/join-eyen/