Ako sa vyhnúť chybám pri obnove plochých striech

Autor: Ing. Peter Malych, PhD., STAVMIX PLUS, s.r.o.

Úplne nahradiť starú izoláciu, prekryť ju novou vrstvou alebo postaviť novú šikmú strechu?

Aký druh strešnej konštrukcie má Váš dom?

Ako by Vaša strecha nemala vyzerať pár mesiacov po obnove?

V Slovenskej republike sa v druhej polovici minulého storočia v rámci hromadnej výstavby stavali bytové domy v mnohých panelových konštrukčných systémoch a stavebných sústavách. Bytová výstavba tohto typu objektov je obvykle zastrešená plochou strechou, ktorá zodpovedá úrovni vtedajšieho konštrukčného poznania a materiálovo-technologických možností. Vývoj sústav panelovej výstavby priniesol viaceré varianty jednoplášťových i dvojplášťových skladieb plochých striech, zväčša nepochôdznych.

Súčasný stav striech prakticky všetkých panelových sústav je nevyhovujúci predovšetkým z hľadiska hydroizolačnej funkcie a stavebnej tepelnej techniky. Dôsledkom sú rozsiahle problémy so zatekaním, ktoré sa vyskytujú na rôznych miestach a detailoch striech, ako aj nepostačujúca tepelná ochrana objektu s nadmernými tepelnými stratami a vysokými nákladmi na vykurovanie.

Rozsah uvedených porúch a nedostatkov striech je mimoriadne vysoký. Dôvodom sú:

– nedostatky v projektovej príprave striech stavebných sústav,

– nízka kvalita prác pri realizácii,

– chýbajúca údržba,

– v mnohých prípadoch i vyčerpanie životnosti materiálov.

Obnovu plochých striech bytových domov je možné robiť:

– nahradením skladby strechy, alebo jej časti (odstránenie starých materiálov a nahradenie novými),

– doplnením skladby strechy (so zachovaním pôvodných vrstiev),

– zastrešenie novou konštrukciou šikmej strechy (zmena tvaru strechy).

Nahradenie skladby strechy

Ide o radikálne riešenie, ktoré sa používa len v odôvodnených prípadoch vzhľadom na to, že súvisiace náklady s vybúraním, odvozom a likvidáciou materiálu predstavujú výrazne nákladnejší spôsob obnovy. V mnohých prípadoch sa pri tomto spôsobe obnovy výrazne zvyšuje riziko zatečenia v daždivých dňoch počas prác na streche. Je preto potrebné vykonať opatrenia proti zatečeniu.

Doplnenie skladby strechy

Ide o najpoužívanejší a najjednoduchší spôsob obnovy plochých striech bytových domov, ktorý si vyžaduje najmenšie náklady na vyhotovenie. Navyše neohrozuje podstrešné priestory zvýšeným rizikom zatečenia počas prác na streche.

Zastrešenie novou konštrukciou šikmej strechy

Tento spôsob mení vzhľad objektu a obvykle je výrazne nákladnejší ako obnova doplnením skladby existujúcej strechy. Dané riešenia obnovy plochej strechy sa často mylne považuje za jediné spoľahlivé. Zvyčajne sa pritom používa zdôvodnenie, že niekoľko pokusov o riešenie problému zatekania stroskotalo. Tieto argumenty sú však zavádzajúce a vytvárajú falošný mýtus o nespoľahlivosti plochých striech. Skutočným dôvodom pretrvávajúcich problémov bývajú nesystémové pokusy o nekoncepčné riešenia. Chýba im komplexné odborné posúdenie, bez ktorého nemožno spoľahlivo daný problém zatekania vyriešiť.

Konštrukcie plochých striech bytových domov

Skladby striech bytových domov závisia od použitých panelových sústav (typov panelových bytových domov). Medzi najrozšírenejšie patria:

Panelová sústava T 06B

V závislosti od krajských variant tohto systému má objekt jednoplášťovú, alebo dvojplášťovú plochú strechu s tepelnou izoláciou tvorenou prevažne z plynosilikátových dosiek a škvárovým násypom. Tepelná izolácia dvojplášťových striech je tvorená pórobetónovými panelmi. Na streche sú komory pre ventilátory na odvod vzduchu z bytových jadier, dymové klapky pre odvetranie schodišťa, výlezy alebo strojovne výťahov.

Panelová sústava ZTB

Strešný plášť je riešený ako dvojplášťový s uzavretou vzduchovou vrstvou. Je vyspádovaný do úžľabia k vnútorným odpadom. Na streche je umiestnená strojovňa výťahu, vetracie nadstavce bytových jadier a strešné odpady. Tepelná izolácia je z pórobetónových panelov.

Panelová sústava BA-BC

Strešný plášť sa vytváral ako dvojplášťová konštrukcia. Tepelnoizolačnú vrstvu tvoria plynosilikátové dosky. Na streche sa nachádzajú vetracie potrubia pre odvetranie bytových jadier, tlmiace komory vzduchotechniky, prípadne výlezy na strechu.

Panelová sústava BA-NKS

Strecha je riešená v dvoch variantoch. Dvojplášťová strecha má spodný plášť vytvorený z tepelnoizolačných dosiek z penového polystyrénu. Horný plášť tvoria pórobetónové panely.

Jednoplášťová strecha je riešená ako plochá bezspádová konštrukcia s vnútorným odvodnením. Tepelnoizolačná vrstva je z dosiek penového polystyrénu a dielcov Polsid. Odvetranie dvojplášťových striech je riešené otvormi do atiky. Odvetranie jednoplášťových striech mal zabezpečovať systém odvetrávacích kanálikov vytvorený dielcami Polsid, ktoré sú napojené na vonkajšie ovzdušie. Na streche sa nachádzajú strojovne výťahov, výlezy na strechu a vetracie potrubia.

Panelová sústava P1.14

Strecha je riešená ako jednoplášťová. Tepelná izolácia je realizovaná v piatich variantoch z penového polystyrénu a z dosiek Polsid, alebo z pórobetónových panelov a rohoží z minerálnej vlny či pórobetónových dosiek, dosiek penového polystyrénu a ďalších odvodených kombinácii.

Panelová sústava P1.15

Strešný plášť je vytvorený ako jednoplášťová nevetraná bezspádová plochá strešná konštrukcia. Podľa krajských variant sa realizovali aj dvojplášťové ploché strechy s odvetraním cez atikové dielce. Tepelná izolácia je z penového polystyrénu a pórobetónových dosiek hrúbky. Strechy sú s vnútorným odtokom. Na streche sa nachádzajú strojovne výťahov a vetracie nadstavce.

Malych_zatekajuca_pov_strecha_550.jpg

Obr. 1: Zatekajúca pôvodná strecha panelového bytového domu

Malych_zatekajuca_rekons_strecha_550.jpg

Obr. 2: Zatekajúca rekonštruovaná strecha  panelového bytového domu

Malych_zrazkova_voda_550.jpg

Obr. 3: Zatečenie zrážkovej vody do obývaného interiéru

Princípy správnej obnovy plochých striech bytových domov
1. Zaujímajte sa o komplexné riešenia

Pre spoľahlivú obnovu nie je možné riešiť problematiku plochých striech len lokálnymi opravami (Obr. 4), ale je nutné pristúpiť ku komplexnému posúdeniu celej strechy, vrátane detailov a priľahlých konštrukcií, pričom je nutné odborne analyzovať príčinu problémov (najčastejšie zatekania) a vyhotoviť návrh jej trvalého odstránenia.

Malych_lokalna_oprava_plochej_strechy.jpg

Obr. 4: Plochá strecha opravovaná lokálne problém zatekania nevyriešila

2. Trvajte na individuálnom prístupe

Každá plochá strecha je vzhľadom na svoju skladbu a typ, použité materiály, riešené detaily, podmienky, v akých sa nachádza, spôsob používania a nedostatky alebo poruchy, ktoré sa na nej vyskytujú, jedinečnou konštrukciou, ktorú je nutné posudzovať individuálne. Nie je preto možné, ako sa to často chybne robí, aplikovať z inej strechy riešenie obnovy, či opravy strechy bez analýzy stavu konštrukcie a odborného návrhu riešenia. Neexistuje univerzálne a všade platné riešenie návrhu obnovy plochých striech. Nie je možné ho ani navrhnúť. Pre zhotovenie návrhu riešenia obvykle nepostačuje len pôvodná projektová dokumentácia, pretože vo väčšine prípadov nezodpovedá skutočnému vyhotoveniu strešného plášťa a jeho stavu. Skutočný stav treba preveriť predovšetkým z hľadiska skutočnej skladby strechy (Obr. 5) a stavu jednotlivých vrstiev.

Malych_strecha_sonda.jpg

Obr. 5: Skutočná skladba strechy, stav a vlhkosť jej materiálov preverená pomocou sondy

3. Riešte príčinu, neoplatí sa len odstraňovať dôsledky

Hlavnou príčinou zlyhania a neúspechu návrhov a realizácií obnovy, či opravy plochých striech, je absencia komplexného posúdenia stavu strechy a návrhu riešenia a realizácie, ktorá zohľadní všetky dôležité skutočnosti.

Chybou, najmä pri individuálnych opravách striech, je často to, že snaha riešiť problém nie je zameraná na celkové riešenie zdroja a príčiny problémov, ale len na odstraňovanie ich dôsledkov, alebo laické riešenia, ktoré neodstránia podstatu problému. Dôsledkom je potom mizivá efektívnosť vynaložených prostriedkov a v niektorých prípadoch dokonca zhoršenie daného stavu strechy.

Malych_zatekanie_interier.jpg

Obr. 6: Zatekanie v interiéri bytového domu v dôsledku straty spoľahlivosti povlakovej krytiny

4. Znížte riziko

Jedným z mnohých príkladov je snaha riešiť problém drobného zatekania dvojplášťovej strechy, pričom sa rozhodlo zároveň o jej zateplení klasickým spôsobom pridaním tepelnej izolácie a novej povlakovej krytiny na existujúcu strechu. Touto úpravou strechy bez zohľadnenia dôležitých, i keď navonok nebadaných, stavebno-fyzikálnych súvislostí došlo k masívnemu zatekaniu vplyvom zhoršenia vlhkostných pomerov v streche. Vzniklo veľké množstvo kondenzátu priamo v konštrukcii strechy na určitých špecifických miestach v chladnom období roka, čím sa stav strechy výrazne zhoršil a muselo sa pristúpiť k opätovnej obnove plochej strechy. Rovnako rizikových a nesprávnych riešení je celý rad a týka sa ako dvojplášťových, tak i jednoplášťových striech všetkých konštrukčných panelových sústav.

Najčastejšie dôvody porúch plochých striech pri obnove bytových domov – ako im predchádzať

Porúch a chýb striech, ktoré žiaľ často pri obnove či oprave vznikajú, je veľké množstvo a vzájomne sa líšia rozsahom a dôsledkami, ktoré so sebou prinášajú.

Zdroje porúch možno hľadať predovšetkým v:

– použití nevhodného materiálu, alebo materiálu nepostačujúcich parametrov a nevyhovujúcich vlastností,

– nedodržaní technológie aplikácie jednotlivých materiálov, alebo nedostatočnej disciplíne a zručnosti pri zhotovení,

– nesprávnom alebo nedostatočnom návrhu riešenia stavu plochej strechy.

Jednými z najčastejších porúch sú:

Odlupovanie častí samotnej povlakovej krytiny strechy (Obr. 7), alebo prenikanie vlhkosti do materiálu povlakovej krytiny a vznik drobných pľuzgierov v nej (Obr. 8).

Dôsledok: Výrazné zníženie hydroizolačnej spoľahlivosti a životnosti povlakovej krytiny a tým i celej strechy. Navonok môže ísť o drobnú, alebo naoko temer nebadateľnú chybu, ktorá ale nezriedka vedie k skráteniu životnosti materiálu na zlomok z deklarovanej hodnoty.

Poznámka: Vo všetkých spomínaných prípadoch ide o nekvalitný materiál, ktorý má nepostačujúce úžitkové vlastnosti a nie je vhodný na aplikáciu v strešných plášťoch, hoci často ide o materiály, ktoré sú na tento účel vyrobené.

Prevencia: Uvedenému možno predchádzať tým, že sa zvolí vhodný materiál pre danú aplikáciu a vyberie sa materiál kvalitný, ktorý má relevantné a preukázateľné referencie a je dostatok skúsenosti na jeho odporúčanie. Samozrejmou súčasťou je príslušná dokumentácia výrobku.

Zmrašťovanie (Obr. 9) a objemová nestabilita materiálov – týka sa povlakových krytín i niektorých tepelných izolácií

Dôsledok: Poškodzovanie povlakovej krytiny od pohybu podkladu, alebo v prípade povlakových krytín ich vzájomné oddeľovanie, prípadne deformácia niektorých detailov (napr. prestupy cez strechu). Týmto sa stáva strecha hydroizolačne nefunkčnou a pokiaľ dôjde k porušeniu celistvosti povlakovej krytiny stráca hydroizolačnú schopnosť a dochádza k výraznému zatekaniu do konštrukcie.

Poznámka: Táto problematika je u renomovaných výrobcov a dodávateľov kvalitných značiek v súčasnosti pomerne dobre zvládnutá, avšak stále sa vyskytujú prípady, kedy na streche dôjde k poruchám v dôsledku použitia nevyhovujúcich materiálov. V tomto prípade môže uvedený problém na streche súvisieť i s nedodržanou technológiou aplikácie. Ide predovšetkým o zmrašťovanie niektorých typov povlakových krytín, ale aj objemovú nestabilitu expandovaného polystyrénu s neprimerane nízkymi objemovými hmotnosťami a jeho nedostatočný alebo nesprávny spôsob napojenia na podklad.

Prevencia: Pri voľbe kvalitného materiálu určeného na presne definovanú aplikáciu v strešnom plášti, vhodne zvolenej kombinácii materiálov a dodržaní technológie aplikácie sa dá uvedeným problémom spoľahlivo predchádzať.

Trhliny v ploche povlakovej krytiny

Dôsledok: Postupné prenikanie zrážkovej vody do materiálu a neskôr vysoké riziko straty hydroizolačnej funkcie. V niektorých prípadoch dochádza k rýchlej strate hydroizolačnej schopnosti strechy a masívnemu zatekaniu.

Poznámka: Problematika trhlín rôznych typov povlakových krytín súvisí najčastejšie s nekvalitou hmoty, z ktorej je krytina vyrobená, alebo s použitím takých výrobkov, ktoré na aplikáciu v streche nie sú určené (napr. oxidované asfaltované pásy). Ďalším častým dôvodom je nesprávne skladovanie materiálu alebo nevhodné podmienky pri aplikácii. V prípade fóliových systémov ide často o nesprávnu kombináciu materiálov na streche, čo môže viesť až k úplnej deštrukcii a rozpadnutiu povlakovej krytiny, a tým k celkovému hydroizolačnému kolapsu plochej strechy.

Prevencia: Ide o zložitú problematiku trhlín, ktorých dôvod vzniku môže byť veľmi rôzny, preto nie je možné prevenciu uviesť jednoduchým zhrnutím. Je potrebné dodržať celý systém odporúčaní a zásad návrhu, realizácie obnovy strechy a voľby vhodných materiálov.

Nesprávne spájanie (Obr. 10) presahov povlakovej krytiny (nedostatočné spojenie alebo naopak spálenie presahov)

Dôsledok: Nedostatočné spojenie krytiny v ploche s tendenciou na zatekanie.

Poznámka: Tento problém je v niektorých prípadoch na prvý pohľad neviditeľný a zistí sa až pri podrobnejšej a odbornej obhliadke strechy. Strecha sa tak môže istý čas javiť ako hydroizolačne plne funkčná, no po čase sa začnú objavovať problémy so zatekaním, v horšom prípade sa spoje otvoria.

Prevencia: Výber realizačnej firmy s vysokou kvalitou práce, disciplínou a zručnosťou pracovníkov. Samo¬zrejmou súčasťou je aj voľba vhodných a kvalitných materiálov a správne riešenie detailov strechy.

Nesprávne riešenie detailov (Obr. 11)

Dôsledok: Riziko zatekania strechy v detailoch. Obzvlášť rizikové sú detaily ukončenia povlakovej krytiny na okraji striech a na stenách, kde vzniká najviac porúch a nedostatkov.

Poznámka: Detaily ako i iné konštrukčné časti treba podobne riešiť v súlade s platnou technickou normou (STN 73 1901) a ostatnými súvisiacimi predpismi.

Prevencia: Dodržanie všetkých zásad tvorby detailov.

Nedostatočné prichytenie vrstiev strechy (mechanickým kotvením, lepením, alebo priťažením, prípadne ich kombináciami)

Dôsledok: Poškodenie strechy, alebo úplná strata funkčnosti celej strechy pri zaťažení silovými účinkami sania vetra, alebo pôsobením iných vplyvov.

Poznámka: Zabezpečenie strechy proti účinkom vetra je komplikovaná a rozsiahla problematika, ktorá sa musí individuálne zvážiť pre každý prípad strechy osobitne. Najčastejším problémom je nedostatočný počet kotiev alebo ich nesprávne rozmiestnenie na streche, nevhodný spôsob a rozsah lepenia, či priťaženia strechy a nevyhovujúce mechanické kotvy použité v strešnom plášti.

Prevencia: Dodržanie všetkých zásad a pravidiel zabezpečenia plochých striech proti silovým účinkom vetra v súlade s platnými technickými predpismi (Eurokód).

Malych_odlupovanie.jpg

Malych_pluzgiere.jpg

Malych_zmrastovanie.jpg

Obr. 7: Odlupovanie (tzv. delaminácia)
povlakovej krytiny na streche panelového bytového domu.
Obr. 8: Pľuzgiere v materiáli krytiny v dôsledku nedostatočnej kvality materiálu alebo nesprávnej aplikácie a nezohľadnenia stavu strešného plášťa. Obr. 9: Zmrašťovanie a objemové zmeny materiálov vedú k strate hydroizolačnej celistvosti krytiny a zatekaniu do strechy.

Malych_nedostatocne_presahy.jpg

Malych_nespravne_ukoncenie.jpg

Malych_skuska_tesnosti.jpg

Obr. 10: Nedostatočné spojenie presahov povlakovej krytiny. Obr. 11: Nesprávne riešený detail ukončenia povlakovej krytiny pri stene. Obr. 12: Lokálna skúška tesnosti pomocou skúšobnej izolatérskej ihly.

Mimo uvedených porúch sa na plochých strechách vyskytuje množstvo ďalších porúch, pričom niektoré sa vyskytujú pomerne často alebo sú viazané na isté typy striech či materiálov a iné sa objavujú sporadicky v závislosti od konkrétnych okolností.

Na záver

Ploché strechy existujúcich panelových bytových domov vykazujú množstvo nedostatkov a porúch. Okrem zlých tepelno-technických parametrov nevyhovujú ani z pohľadu hydroizolačnej techniky. Z hľadiska funkčnosti a spoľahlivosti plochých striech, predovšetkým ich hydroizolačného systému, je nutná ich obnova. V súčasnosti je nemálo takých plochých striech, ktorých obnova je akútna aj z hľadiska hygienických kritérií.

Obnova plochých striech bytových domov musí komplexne zohľadňovať skutočný stav a odborný návrh riešenia. Iba systematickým a odborným prístupom k problematike plochých striech môžeme komplexne riešiť smutne preslávenú nízku spoľahlivosť plochých striech panelových bytových domov tak, aby v nás tieto konštrukcie vyvolávali pocit útulného domova a nie neistotu a starosti.

Článok bol zverejnený v zborníku k seminárom S energiou efektívne v bytových domoch, ktoré sa uskutočnili apríli, máji a júni 2011 v Košiciach, Poprade, Nitre a v Trenčíne v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.